Kra­ef­ten har ik­ke bredt sig

BT - - NYHEDER -

SYGDOMSFORLØB som Rigs­ho­spi­ta­let har ta­get af hen­des lun­ger.

»Re­sul­ta­tet vi­ste helt en­ty­digt, at der ik­ke var ta­le om no­gen form for va­ekst. Al­le mi­ne blod­prø­ver var li­ge, som de skul­le va­e­re. Det var så skønt,« si­ger en glad Ritt Bjer­re­gaard. Ja til ke­mo Sid­ste år blev hun ope­re­ret to gan­ge for kra­eft i en­de­tar­men. I før­ste om­gang valg­te hun ke­mo fra, for­di hun føl­te sig så af­kra­ef­tet ef­ter ope­ra­tio­ner­ne. Men da det vi­ste sig, at kra­ef­ten hav­de bredt sig til lun­ger­ne, sag­de hun ja til en ke­mo­kur.

»Nu skal der gå tre må­ne­der, så skal jeg til en ny skan­ning. Og så kan jeg gå og va­e­re nervøs i 14 da­ge me­re, hvis de sta­dig ik­ke har få­et styr på de­res it-sy­stem på Rigs­ho­spi­ta­lets rønt­ge­naf­de­ling,« si­ger Ritt Bjer­re­gaard og la­eg­ger ik­ke skjul på, at hun er dybt for­ar­get over, at kra­eft­pa­tien­ter i et styk­ke tid har va­e­ret nødt til at ven­te la­en­ge­re end nor­malt på at få re­sul­ta­tet af de­res skan­nin­ger:

»Det er vir­ke­lig no­get skidt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.