Far får syv år for over­greb på døtre

BT - - NYHEDER -

En far blev i går idømt fa­engsel i syv år, for­di han i lang tid ud­sat­te si­ne to døtre for seksu­el­le over­greb.

Dom­men er af­sagt af Østre Lands­ret i Oden­se. Her er straf­fen lem­pet en smu­le i for­hold til den af­gø­rel­se, Ret­ten i Oden­se nå­e­de frem til i fe­bru­ar i år. Den­gang lød dom­men på fa­engsel i ot­te år. Un­der for­lø­bet har den 45-åri­ge mand fra Oden­se na­eg­tet sig skyl­dig.

Den ene dat­ter var 12 år, da fa­de­ren ind­led­te over­gre­be­ne mod hen­de. Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den fandt de sted i hjem­met, i et la­ger­lo­ka­le på fa­de­rens ar­bejds­plads og un­der en kø­re­tur.

Se­ne­re kom tu­ren til det an­det barn, da hun var 14 år. Ad­skil­li­ge gan­ge blev hun ud­sat for vold­ta­egt i hjem­met.

I au­gust 2015 kom de to pi­ger til at ta­le om, hvad de hver isa­er hav­de va­e­ret ud­sat for. De brød sam­men og for­tal­te mo­de­ren om det. Der­ef­ter blev for­hol­de­ne an­meldt til po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.