Tri­nes tri­umf

BT - - NYHEDER -

SVEND PRI­SEN mid­del­havs-lunt Svend­borg, sag­de hun til BT:

»Mest af alt er vi her for at fejre fil­men - dansk film. Det vig­tig­ste af det he­le er, at der er en pu­bli­kums­pris, og at man fejrer, at der er no­gen, der går i bi­o­gra­fen og ser dansk film. Det be­ty­der al­tid no­get, når det er publi­kum, der va­el­ger, for det er en helt be­stemt form for an­er­ken­del­se,« sag­de hun. Med til­fø­jel­sen:

»Kon­kur­ren­ce er al­tid en un­der­lig ting, når man ta­ler om at spille sku­e­spil. Men selv­føl­ge­lig vil man da al­tid ger­ne vin­de. Det vig­tig­ste er dog, at man fejrer dansk film, og jeg sy­nes, vi har grund til at hyl­de den og sa­et­te fo­kus på den.«

Men hun blev alt­så og­så i den grad selv hyl­det. Og det var med det bre­de­ste smil, at hun fra sce­nen tak­ke­de for pri­sen:

»Tu­sind tak! Hvor er I se­je - og hvor er det fedt, og hvor er det smukt at se ud på jer her­op­pe­fra. Jeg vil ger­ne si­ge tak til he­le ’kol­lek­ti­vet’, for­di I har stemt - på mig. Det er jeg me­get tak­nem­me­lig for. Sik­ke et felt med en mas­se da­mer, som jeg be­un­drer rig­tig me­get. Jeg vil ger­ne tak­ke he­le hol­det bag fil­men. Og til jer al­le sam­men si­ge: Tu­sind tak, for­di I går i bi­o­gra­fen. Hvis I bli­ver ved med det, så lover vi at bli­ve ved med at la­ve nog­le go­de film!«

An­dre no­mi­ne­re­de kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re var Ghi­ta Nør­by, So­fie Gråbøl, Cla­ra Rosa­ger og Tu­va No­vo­t­ny. Ni­ko­laj Lie Kaas årets bed­ste Ni­ko­laj Lie Kaas blev, i kon­kur­ren­ce med så pro­mi­nen­te nav­ne som Lars Mik­kel­sen, Pi­lou As­ba­ek, Ul­rich Thom­sen og Ro­land Møl­ler, kå­ret som bed­ste mand­li­ge sku­e­spil­ler for sin Carl Mørck-ka­rak­ter i ’Fla­skepost Fra P’.

Sam­me film - in­stru­e­ret af Hans Pet­ter Mo­land - som publi­kum gav flest stem­mer og der­med ud­pe­ge­de som årets bed­ste.

An­dre no­mi­ne­re­de var ’Der kom­mer en dag’, ’En-To-Tre-Nu!’, ’Klovn Fore­ver’, ’Guld­ky­sten’, ’Kol­lek­ti­vet’, ’Kri­gen’, ’Nøg­le hus spejl’, ’Som­me­ren ’92’ og ’Un­der san­det’.

Ni­ko­laj Lie Kaas hav­de og­så me­re end en fin­ger med i spil­let i ka­te­go­ri­en for årets bed­ste dan­ske tvdra­ma­se­rie, idet DRs ’Bed­rag’ med Jep­pe Gjer­vig Gram som ho­ved­for­fat­ter her løb med pu­bli­kums ha­e­der.

Ni­ko­laj Lie Kaas spil­ler i se­ri­en den usym­pa­ti­ske og me­re end al­min­de­ligt ka­ris­ma­ti­ske San­der, der le­der virk­som­he­den Ener­gre­en.

Årets Svend i de sid­ste tre ka­te­go­ri­er - Bed­ste dan­ske bør­ne­film, Bed­ste uden­land­ske film og Bed­ste uden­land­ske bør­ne­film - gik til hen­holds­vis ’Ant­boy 3’, ’The Re­venant’ og ’In­derst in­de’.

Det er 12. gang, Svend Pri­sen bli­ver ud­delt. Den­ne gang med An­ders W. Bert­hel­sen og Ni­ko­laj Ko­per­ni­kus som va­er­ter.

De no­mi­ne­re­de er fun­det blandt de mest se­te bi­o­graf­film i pe­ri­o­den fra 1. juli 2015 til 30. ju­ni 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.