Li­ne Baun vil selv be­stem­me

BT - - NYHEDER -

Født: Kar­ri­e­re: Pri­ser: Frem­tid: har lig­get me­get stil­le, si­den hun vend­te til­ba­ge til ska­er­men for fem år si­den.

»Nu sy­nes jeg, ti­den er kom­met til at va­e­re kvin­de i eget hus. Og ja, så er der nog­le ud­for­drin­ger som tryg­hed og øko­no­mi for­bun­det med det. For tør jeg, el­ler tør jeg ik­ke? Det tør jeg godt,« forta­el­ler hun.

For i de fem år, hun har va­e­ret va­ert på Lor­ry, har hun haft et utal af lo­kal­po­li­ti­ke­re i stu­di­et. Po­li­ti­ke­re, der ik­ke er så me­di­e­van­te som de­res kol­le­ger på Chri­sti­ans­borg. Men det vil den er­far­ne tv-va­ert ger­ne aen­dre på.

»Jeg kun­ne rig­tig godt ta­en­ke mig at ar­bej­de med lo­kal­po­li­ti­ke­re og borg­me­stre. For jeg kan se, hvor man­ge af dem der er pres­se­de, når de bli­ver tvun­get til at kom­mu­ni­ke­re på f.eks. en tv-ska­erm,« forta­el­ler hun. Sma­ek­ker ik­ke med dø­ren Pla­ner­ne lig­ger al­le­re­de klar på teg­ne­bra­et­tet, og Li­ne Baun Da­ni­el­sen har sagt sit job op.

»Jeg har sagt mit sid­ste far­vel og på gen­syn på ska­er­men. Og jeg er slet ik­ke job­sø­gen­de på tv-mar­ke­det,« fast­slår hun og un­der­stre­ger, at af­ske­den med det trav­le og til ti­der blod­tryks­be­la­sten­de mil­jø i tvver­de­nen ik­ke hand­ler om, at hun sma­ek­ker med dø­ren.

»Ef­ter at ha­ve va­e­ret i det her hek­ti­ske mil­jø i så man­ge år sy­nes jeg, det er tid til, at jeg nu skal be­stem­me over mit egen tid og liv og la­e­re fra mig af det, jeg selv har la­ert gen­nem åre­ne,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»For jeg har le­ve­ret det, jeg skal, til tv-bran­chen med de­ad­li­nes. Nu er det no­get an­det, jeg skal.«

8. de­cem­ber 1961 i Hil­le­rød

Hun er au­to­di­dakt jour­na­list, stu­di­e­va­ert og fhv. is­ho­ck­ey­spil­ler og var blandt pio­ne­er­ne på TV2. Her har hun va­e­ret stu­di­e­va­ert først på TV2 Spor­ten, si­den på TV2 Nyhe­der­ne, men og­så på pro­gram­mer som bl.a. ’Li­nen ud’ og ’Mors ham­mer’. Li­ne Baun Da­ni­el­sen har og­så va­e­ret va­ert på DR1s ’Spor­løs’, li­ge­som hun har var med til at da­ek­ke kron­prins Fre­de­riks bryl­lup i 2004.

Hun er fle­re gan­ge ble­vet kå­ret som Årets kvin­de­li­ge tv-va­ert af Se og Hør og Bil­led-Bla­det.

Har kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et LBD Kom­mu­ni­ka­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.