Aar­hus op­gi­ver ny luft­havn

BT - - NYHEDER -

Går man og hå­ber på en ny luft­havn, der gør det let­te­re at fly­ve til Aar­hus, er der dår­ligt nyt. Ef­ter et te­le­fon­mø­de mel­lem trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) og Aar­hus- borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard (S) er drøm­men om en ny luft­havn i Tho­mas­min­de nem­lig sluk­ket.

Mø­det fandt sted for at af­kla­re, om EU-Kom­mis­sio­nen kan støt­te etab­le­ring af en ny luft­havn i Tho­mas­min­de.

Mel­din­gen fra EU er, at kom­mis­sio­nen tviv­ler på be­ho­vet for en ny luft­havn, da der er ri­ge­lig ka­pa­ci­tet i ek­si­ste­ren­de luft­hav­ne i Jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.