Po­li­ti­hunde op­snu­ser mu­li­ge spor i Emilie-sag

BT - - NYHEDER -

EFTERSØGNING Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti hå­ber, at en gen­nem­søg­ning af en ra­ek­ke ko­lo­ni­ha­ver i Kor­sør kan gi­ve nye spor i sa­gen om den for­s­vund­ne Emilie Meng. Hun­de har gen­nem­gå­et en del af en ha­ve­for­e­ning og har mar­ke­ret fle­re ste­der, som po­li­ti­et nu un­der­sø­ger na­er­me­re.

»Vi hå­ber at fin­de et el­ler an­det, vi kan bru­ge til at kom­me ta­et­te­re på at fin­de hen­de. Det kan va­e­re bå­de det ene el­ler det an­det - ba­re et el­ler an­det,« forta­el­ler Mi­cha­el Vil­ster fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Den den­gang 17-åri­ge Emilie Meng er sidst set 10. juli, hvor hun ved fi­re­ti­den om mor­ge­nen blev set ved Kor­sør Sta­tion.

Po­li­ti­et har tid­li­ge­re gen­nem­gå­et ha­ve­for­e­nin­gen. I går for­søg­te hun­de at hja­el­pe po­li­ti­et med at fin­de ting, som ef­ter­forsk­nin­gen op­rin­de­lig ik­ke har fun­det.

Hund­e­ne blev sendt hjem om­kring klok­ken 17, men po­li­ti­et un­der­søg­te fort­sat de ste­der, hvor hund­e­ne har mar­ke­ret.

»Hund­e­ne kan lug­te sig frem til ting, som po­ten­ti­elt kan va­e­re no­get. Så un­der­sø­ger vi na­er­me­re. Det er det, vi er i gang med nu,« si­ger Mi­cha­el Vil­ster. Hun­de på job igen Po­li­ti­et mang­ler sta­dig at gen­nem­gå en stør­re del af ha­ve­for­e­nin­gen. Der­for gen­op­ta­ges ar­bej­det med hund­e­ne i dag, op­ly­ser Mi­cha­el Vil­ster. He­le om­rå­det var af­spa­er­ret i nat. Po­li­ti­et har brugt man­ge res­sour­cer på at opkla­re sa­gen, og fle­re gan­ge har der va­e­ret stør­re ef­ter­søg­nin­ger i gang.

Blandt an­det har dyk­ke­re va­e­ret på ar­bej­de i sø­en Breg­ne­mo­sen ik­ke langt fra sta­tio­nen, li­ge­som om­rå­det langs jer­n­ba­nespo­re­ne og fle­re an­dre om­rå­der har va­e­ret gen­nem­søgt. Og­så he­li­kop­te­re og dro­ner har va­e­ret ind­sat i ef­ter­søg­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.