Nej, valg vil re­sul­te­re i en rød re­ge­ring

BT - - DEBAT -

blok bli­ver eni­ge om et for­lig, hvor top­skat­ten sa­en­kes med fem pct. for al­le – og­så dem, der tje­ner over 1.000.000 kro­ner om året. Dansk Fol­ke­par­ti får så no­get med øget gra­en­se­kon­trol el­ler lig­nen­de, og De Kon­ser­va­ti­ve er så små, at de ik­ke har ind­fly­del­se nok til at stil­le be­tin­gel­ser, og det gør de hel­ler ik­ke. Man er så ta­et på, at jeg ik­ke kan se, at der bli­ver valg. Li­be­ral Al­li­an­ce har sagt, at det ul­ti­ma­ti­ve mini­mum er en let­tel­se af top­skat­ten over he­le

linj­en, og det er rig­tigt nok, at det Det er

ik­ke er i re­ge­rin­gens ud­spil, men pres­sen, der det kom­mer med i den en­de­li­ge

af­ta­le, tror jeg. er med til at ska­be en stem­ning af kon­flikt i blå blok

af, om man tror på ud­mel­din­ger­ne fra de for­skel­li­ge par­ti­er. Hvor me­get hol­der de fast? Hvor langt vil de gå? Og hvor me­get øn­sker par­ti­er­ne et valg? Men tror man på, at LA, DF og K, som jo hel­ler ik­ke ser ud til at få no­get på bo­ligskat­ten, hol­der fast i de­res prin­cip­per, så kom­mer der valg. Om der så kom­mer valg, er na­e­sten umu­ligt at si­ge, men jeg vil vur­de­re, at der er en lil­le over­va­egt til et valg – bl.a. pga. LAs sta­er­ke og hånd­fa­ste ud­mel­din­ger om en sa­en­kel­se af top­skat­ten, som de jo ik­ke får op­fyldt.

DET HE­LE AF­HA­EN­GER

selv reg­ner med, at Ven­stres ud­spil til en 2025-plan kan fø­re til et valg. Der­for ser jeg og­så det her som en slags val­go­p­la­eg. Stats­mi­ni­ste­ren må kun­ne se, at der er en sand­syn­lig­hed for, at det her kan fø­re til valg, og der­for har han la­vet ud­spil­let, så det fun­ge­rer op­ti­malt, hvis der kom­mer valg.

JEG TROR, STATS­MI­NI­STE­REN

FRANK DA­HL­GAARD

PAR­TI­ER­NE I BLÅ

i gang, og der­for for­sø­ger par­ti­er­ne at po­si­tio­ne­re sig. Det kan selv­føl­ge­lig en­de med et fol­ke­tings­valg, men det tror jeg ik­ke – hvis jeg skul­le sa­et­te pro­cen­ter på, vil jeg si­ge 80/20 i af­ta­lens favør. Hvem si­ger for­re­sten, at po­li­ti­ker­ne i blå blok har et dår­ligt for­hold? Det er pres­sen, der er med til at ska­be en stem­ning af kon­flikt i blå blok, for­di de bli­ver ved med at pres­se på for at få kla­re svar fra po­li­ti­ker­ne. Pres­sen spør­ger An­ders Samu­el­sen, hvor gra­en­sen for, hvad Li­be­ral Al­li­an­ce kan ac­cep­te­re, går, og så sva­rer han selv­føl­ge­lig.

ånds­svagt med et valg, for­di så kom­mer Met­te Fre­de­rik­sen og de rø­de par­ti­er til mag­ten, og det vil va­e­re for ånds­svagt. Men for at et valg kan und­gås, så skal der le­ve­res top­skat­te­let­tel­ser, som Li­be­ral Al­li­an­ce kra­e­ver.

DET ER FOR DER ER FOR­HAND­LIN­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.