Trump ta­ler til dem, der ha­der kål

BT - - DEBAT -

Ma­end er Do­nald Trumps ker­ne­va­el­ge­re. Ik­ke al­le slags ma­end, men ma­end med sun­de in­ter­es­ser for ild, can­can, bil­j­ag­ter, vå­ben og ro­ck­mu­sik fra 60’er­ne og 70’er­ne. Hud­far­ven er un­der­ord­net, men na­e­sten al­le er hvi­de, der ik­ke bry­der sig om ve­ge­tar­ret­ter og de vold­som­me va­er­di­for­an­drin­ger, som USA har gen­nem­gå­et de se­ne­ste år­ti­er.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Man­ge hvi­de ma­end i USA har en for­nem­mel­se af, at na­tio­nen be­va­e­ger sig i en helt for­kert ret­ning

HVIS DEN AME­RI­KAN­SKE mand vil un­der­sø­ge, om han er en po­ten­ti­el Trump-va­el­ger, er det nem­mest at lyt­te til et vil­kår­ligt num­mer med Led Zep­pe­lin el­ler Cre­e­den­ce Clearwa­ter Re­vi­val. Hvis det­te frem­kal­der en fø­lel­se af, at alt lød bed­re tid­li­ge­re og en trang til at sid­de på la­det af en pi­ck­up-truck og af­fy­re hånd­vå­ben mod him­len og vejskil­te, så er der en stor sand­syn­lig­hed for, at han for­står det, Trump si­ger. Og det ga­el­der og­så, når det, Trump si­ger, be­va­e­ger sig langt va­ek fra det lo­gi­ske plan, som det of­te gør. OM­VENDT VED DEN po­ten­ti­el­le va­el­ger, at han al­drig vil kun­ne for­stå Trump, hvis han hører me­get reg­gae el­ler me­ner, at Arca­de Fi­re og Bon Iver er det bed­ste, der er sket i mu­sik­hi­sto­ri­en. LOLA JEN­SEN SCOTT ADAMS, FA­DE­REN til den subli­me teg­ne­se­rie Dil­bert, me­ner, at Trump ta­ler di­rek­te til et ir­ra­tio­nelt lag i man­dens sja­el. Og at det­te lag er det, der af­gør de fle­ste men­ne­skers po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. I den ra­tio­nel­le ver­den går man­ge men­ne­sker rundt og bil­der sig selv ind, at de ik­ke er sty­ret af fø­lel­ser og for­nem­mel­ser. VO­RES STYREFORM, DEMOKRATIET, er en slags hyl­dest til den fo­re­stil­ling, at men­ne­sket al­tid vil un­der­ka­ste sig det sta­er­ke­ste lo­gi­ske ar­gu­ment, selv­om vi godt ved, at det­te er en ind­bild­ning. Hvor man­ge har ik­ke sid­det i en op­he­det dis­kus­sion og op­da­get, at det, mod­par­ten si­ger, er dybt for­nuf­tigt og me­get me­re vel­ar­gu­men­te­ret, end det, man selv på­står, og har ta­enkt: Jeg vi­ger ik­ke en tom­me? NÅR TRUMP STIL­LER sig op og på­står, at Oba­ma og Hil­lary har grund­lagt IS, er det kun et få­tal af rab­len­de kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re, der tror, han me­ner det, han si­ger (og har set ly­set). De fle­ste Trump-va­el­ge­re ved godt, at det ik­ke er et lo­gisk ud­sagn, men et, der ta­ler til fø­lel­ser­ne og alt det, man for­bin­der Hil­lary og Oba­ma med. Det sva­rer til det, der sker, når man mø­der men­ne­sker, der pri­ser Mads Fug­le­de, blom­kål og to­fu. Hvis man ik­ke kan li­de blom­kål og to­fu og mest af alt op­fat­ter det som en slags mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben, der bli­ver brugt til at ud­hu­le ens livs­gla­e­de, så er det li­ge­gyl­digt, hvor man­ge ra­tio­nel­le ar­gu­men­ter for to­fu og blom­kål man får pra­e­sen­te­ret. Ens ir­ra­tio­nel­le sja­el har al­le­re­de be­slut­tet sig. MAN­GE HVI­DE MA­END i USA har en for­nem­mel­se af, at na­tio­nen be­va­e­ger sig i en helt for­kert ret­ning, der en dag vil fø­re til, at USA vil bli­ve li­ge så øde­lagt som det Eu­ro­pa, der har smadret sig selv med selv­de­struk­ti­ve fe­mi­ni­se­re­de vel­fa­erds­sta­ter og ind­van­dring fra Mellemøsten. Når de ser Do­nald Trump og hører ham ta­le di­rek­te til de­res fø­lel­ser, ser de det sid­ste va­ern for en ver­den og en for­tid, de lang­somt ser for­svin­de i ho­ri­son­ten. NÅR TRUMP IK­KE vil af­vi­se at bru­ge a-vå­ben i Sy­ri­en, så ved de godt, at det al­drig kom­mer til at ske, men de drøm­mer om den­gang, da man fryg­te­de og respek­te­re­de USA så me­get, at den blot­te tan­ke vil­le af­skra­ek­ke en­hver. Og­så selv­om det er en drøm på linje med at gå med Suzie Q hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.