Fra festa­be til vor­den­de far

BT - - NYHEDER -

RAP ’Ka­e­re hvem end jeg så var. Du er ble­vet sva­er at gen­ken­de her­fra. Man le­ver, og man la­e­rer que se­ra, se­ra. Ba­re vid at det var su­per cool, mens det va­re­de.’ Så­dan ind­le­der rap­pe­ren L.O.C. sing­len ’Ti fod høj’. Et num­mer, hvor den nu 37-åri­ge kunst­ner med al­vor­li­ge øj­ne ser til­ba­ge på de valg, han har ta­get gen­nem li­vet.

»Jeg har ik­ke si­den an­den el­ler tred­je pla­de la­vet et num­mer om at va­e­re barn. Si­den den­gang har jeg ik­ke la­vet no­get, der så til­ba­ge på den må­de. Men det fø­les rig­tigt at la­ve den­ne her op­sum­me­ring fra at va­e­re 21-årig druk­ken­bolt til at va­e­re 37årig vor­den­de far,« forta­el­ler rap­pe­ren med det bor­ger­li­ge navn Li­am O’ Con­nor til Ritzau Fo­kus.

Num­me­ret er ét af de nye tra­cks, som rap­pe­ren har la­vet til sit op­sam­lings­al­bum, der ud­kom­mer i ok­to­ber i an­led­nin­gen af, at det er 15 år si­den, han ud­kom med sit før­ste al­bum, ’Do­mi­no­lo­gi’.

Han kan ma­er­ke, at hans ju­bila­e­um har gi­vet ham en an­led­ning til at få truk­ket nog­le stre­ger i san­det. Selv­bi­o­gra­fisk »Jeg ha­el­de­de til at kal­de den her op­sam­ling for ’Me­moir’, for det her er min ver­sion af det. Hvis man sa­et­ter ’Drik din hjer­ne ud’ på, så kan man kom­me med mig til fest som 21-årig, sa­et­ter man ’Di­va’ på, er man med på ro­ad­trip med mig og min go­de ven Eb­be til den fran­ske ri­vi­e­ra,« forta­el­ler L.O.C. og ud­dy­ber:

»På den må­de er min mu­sik selv­bi­o­gra­fisk, og det her er del ét af min me­moi­rer,« si­ger han.

Men der er og­så en an­den ting, der har gi­vet rap­pe­ren lyst til at se til­ba­ge på det liv, han har le­vet.

»Jeg har be­hov for at se tin­ge­ne i øj­ne­ne, og det ha­en­ger jo og­så sam­men med pri­vat­si­tu­a­tio­nen, for­kla­rer Li­am O’ Con­nor, der i ef­ter­å­ret bli­ver far for før­ste gang.

Han og tv-va­er­tin­den Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler ven­ter nem­lig en lil­le dreng.

’Me­moir’ ud­kom­mer 28. ok­to­ber. På den må­de er min mu­sik selv­bi­o­gra­fisk, og det her er del ét af mi­ne me­moi­rer Li­am O’Con­nor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.