Fri­da sat­te hen­de fri

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem 50 ÅR I MORGEN Lat­i­no­er er en ha­stigt vok­sen­de grup­pe i USA, og i dag er grup­pen af men­ne­sker med rød­der i den lat­i­na­me­ri­kan­ske del af ver­den den stør­ste mi­no­ri­tets­grup­pe i USA og ta­el­ler me­re end 55 mio. men­ne­sker. Den lat­i­na­me­ri­kan­ske ind­fly­del­se ses overalt i det ame­ri­kan­ske sam­fund, hvor spansk i vis­se om­rå­der i dag er li­ge så ud­bredt som en­gelsk, og hvor lat­i­na­me­ri­kan­ske va­el­ge­re spil­ler en af­gø­ren­de rol­le ved ek­sem­pel­vis pra­esi­dentvalg. Og­så i kul­tu­rens ver­den fyl­der lat­i­no­er me­re og me­re, og kunst­ne­re som Shakira, Jen­ni­fer Lopez og Be­ni­cio del Toro er i dag sto­re stjer­ner. Kendt som ’Fri­da’ Sal­ma Hay­ek er end­nu et ek­sem­pel på en lat­i­no, der er brudt mas­sivt igen­nem og er ble­vet main­stream-stjer­ne i USA og re­sten af ver­den. Hay­ek har til­med for­må­et at bli­ve en del af den ind­fly­del­ses­ri­ge eli­te af sku­e­spil­le­re, in­struk­tø­rer og pro­du­ce­re med lat­i­na­me­ri­kan­ske rød­der, der er med til at sa­et­te dags­or­de­nen i Hol­lywood. Mexicansk-fødte Hay­ek er bedst kendt for sin ho­ved­rol­le i fil­men Sva­er Dit svar: ’Fri­da’, hvor hun spil­le­de den me­xi­can­ske kunst­ner Fri­da Ka­hlo.

’Fri­da’ blev en stor kom­merci­el suc­ces og en per­son­lig tri­umf for Hay­ek – hun blev Oscar-no­mi­ne­ret for sit po­rtra­et af Ka­hlo – men hun var i før­ste om­gang fak­tisk slet ik­ke i spil til rol­len som en af Lat­i­na­me­ri­kas mest be­røm­te kunst­ne­re.

Hay­ek hav­de på da­va­e­ren­de tids­punkt gjort sig be­ma­er­ket i fle­re film i den let­te­re gen­re, her­un­der en birol­le over for An­to­nio Ban­de­ras i Ro­bert Rod­ri­gu­ez’ let­te­re be­la­sten­de actionfilm ’Des­pe­ra­do’, men en stor rol­le i en se­ri­øs film mang­le­de hun at lan­de.

Så hun og hen­des agent pres­se­de på for, at Hay­ek skul­le få rol­len, og hun en­ga­ge­re­de sig til­li­ge som pro­du­cer i pro­jek­tet.

Suc­ce­sen med ’Fri­da’ gav hen­de den in­ter­na­tio­na­le be­røm­mel­se, Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. hun hav­de søgt, da hun i 1991 var flyt­tet til USA. I Me­xi­co var hun på det tids­punkt al­le­re­de en stjer­ne, det fol­ke­li­ge gen­nem­brud fik hun al­le­re­de i 1989 med ti­tel­rol­len i

’Te­resa’, og den kunst­ne­ri­ske suc­ces op­nå­e­de hun i ’El Cal­lejón de los Mi­lag­ros’. Di­rek­tør og in­struk­tør ’Fri­da’ gav ik­ke ba­re Sal­ma Hay­ek et gen­nem­brud som sku­e­spil­ler på den sto­re sce­ne, den gav hen­de og­så mu­lig­he­den for bå­de at pro­du­ce­re og in­stru­e­re eg­ne film.

Hun er i dag di­rek­tør for sit eget pro­duk­tions­sel­skab, Ven­ta­na­rosa, hvor hun via si­ne pro­duk­tio­ner øver ind­fly­del­se på fil­min­du­stri­en, og bå­de Ti­me Ma­ga­zi­ne og det ame­ri­kan­ske film­blad Va­ri­e­ty har fle­re gan­ge pla­ce­ret Hay­ek som en af film­by­ens mest ind­fly­del­ses­ri­ge lat­i­no­er.

På sku­e­spil­fron­ten har hun i de se­ne­re år ik­ke haft sam­me suc­ces, som hun hav­de med ’Fri­da’.

Mest op­ma­er­k­som­hed har hun få­et for rol­ler i et par ame­ri­kan­ske main­stre­an-ko­me­di­er (’Dren­ge­rø­ve’-fil­me­ne) og i Oli­ver Sto­nes ’Sa­va­ges’.

Hay­ek har da og­så i pe­ri­o­der ta­get pau­se fra fil­m­ar­bej­det for bl.a. at fo­ku­se­re på fa­mi­li­en, der ta­el­ler ae­g­te­man­den, den fran­ske mil­li­ar­da­er og me­de­jer af mo­de-kong­lo­me­ra­tet Ke­ring François-Hen­ri Pi­nault, og dat­te­ren Va­len­ti­na.

Hun har des­u­den en­ga­ge­ret sig i ar­bej­det for at be­ka­em­pe vold mod kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.