’Det er langt ude i ham­pen’

Ul­rik Wil­bek er fyldt med ae­r­g­rel­se og skuf­fel­se ef­ter at ha­ve følt sig nødsa­get til at si­ge op soms­port­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@spor­ten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

AE­r­g­rel­se og skuf­fel­se. Det er de fø­lel­ser, Ul­rik Wil­bek sid­der til­ba­ge med, ef­ter han tirs­dag sag­de sit job op som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund (DHF). AE­r­g­rel­se og skuf­fel­se over ik­ke at fuld­fø­re den kon­trakt, den først ud­løb na­e­ste som­mer, men som han føl­te sig nødsa­get til at af­bry­de, da han ik­ke la­en­ge­re så sig i stand til at få et frugt­bart sam­ar­bej­de med land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son og de lands­holds­spil­le­re, der for blot halvan­den uge si­den vandt OL-guld i Rio. Og ik­ke mindst over, at han fø­ler sig frem­stil­let som en per­son, der ik­ke kan hol­de ud at stå i bag­grun­den, men der­i­mod øn­sker at va­e­re num­mer ét i of­fent­lig­he­dens øj­ne, så­dan som han helt na­tur­ligt var det som tra­e­ner.

Det forta­el­ler han til Ritzau i sit før­ste in­ter­view, si­den han tirs­dag sag­de sit job som sport­s­chef op.

»Det, jeg har det dår­ligst med, er, at man me­ner, at jeg ik­ke kan va­e­re i bag­grun­den. Man me­ner, at jeg he­le ti­den vil va­e­re frem­me og va­e­re num­mer et. Det har jeg sva­ert ved at for­stå. Jeg står al­drig i mixedzo­ne ef­ter en kamp for at ta­le med jour­na­li­ster, og jeg er ik­ke med til ret man­ge pres­se­mø­der. Jeg prø­ver al­tid at hol­de mig i bag­grun­den, og så er der al­tid si­tu­a­tio­ner, hvor jour­na­li­ster ger­ne vil snak­ke med mig, og så skal jeg va­e­re der,« si­ger Ul­rik Wil­bek til Ritzau og til­fø­jer:

»Jeg er ae­r­ger­lig og skuf­fet, og så er den ik­ke la­en­ge­re. Jeg kan ik­ke forta­el­le om ting, der fo­re­går in­ter­nt.«

He­le hi­sto­ri­en tog sit ud­spring, da TV2 og BT fredag og lørdag kun­ne af­slø­re, at Ul­rik Wil­bek som sport­s­chef i DHF un­der OL hav­de holdt mø­der med seks lands­holds­spil­le­re, som han hav­de spurgt, om land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son skul­le fy­res ef­ter skuf­fen­de re­sul­ta­ter. Ef­ter en we­e­kend med mas­ser af sam­ta­ler på kryds af tva­ers i det dan­ske hånd­bold­mil­jø valg­te han mandag af­ten at rin­ge rundt til A-, ung­doms- og yng­lin­geland­stra­e­ne­re for at med­dele, at han vil­le si­ge op tirs­dag, hvil­ket si­den blev meldt ud i en pres­se­med­del­el­se.

Af­vi­ser at ta­le med BT

BT har gen­ta­gen­de gan­ge for­søgt at få Wil­bek i ta­le, men han har af­vist at stil­le op til in­ter­view. Ind­til i går, da han gav sin ver­sion til Ritzau.

Kan du be­kra­ef­te, at der har va­e­ret mø­der un­der OL? Og kan du i gi­vet fald forta­el­le, hvad de mø­der med spil­ler­ne har hand­let om?

»Selv­føl­ge­lig har der va­e­ret mø­der un­der OL. Hvor­for skul­le vi ik­ke hol­de mø­der? Det er en del af tin­ge­ne. Men jeg vil ik­ke kom­me ind på, hvem jeg holdt mø­der med og hvor man­ge og hvor­når, og hvad der er ble­vet sagt. Der har ik­ke va­e­ret no­gen form for il­loy­a­li­tet. Det har kun va­e­ret mø­der til gavn for he­le hol­det, og det end­te jo og­så godt med OLgul­det. Der­for blev jeg bag­ef­ter ek­stra forun­dret over de ting, der kom frem,« si­ger Wil­bek.

Så der har ik­ke va­e­ret no­get for­da­ekt fra din si­de, hvor I for ek­sem­pel har talt om land­stra­e­ne­ren bag hans ryg?

»Nej. Der har ik­ke va­e­ret no­get for­da­ekt over­ho­ve­det, og så vil jeg ik­ke kom­me ind på det me­re.«

Al­le­re­de da BT fredag kon­fron­te­re­de Ul­rik Wil­bek med op­lys­nin­ger­ne, af­vi­ste han at forta­el­le, hvad mø­de­r­ne un­der OL hav­de hand­let om, men han be­kra­ef­te­de dog, at de fo­re­gik uden Gud­mun­dur Gud­munds­sons vi­den­de. I ste­det ret­ter han nu skyt­set mod pres­sen, som han me­ner har frem­stil­let ham i et lys, så han ik­ke la­en­ge­re kan fort­sa­et­te.

Hvor­for skal du for­la­de dit job, hvis det ba­re hand­ler om us­and­he­der i pres­sen?

»Det er eska­le­ret. Det kom til at fyl­de for me­get i for­hold til hånd­bol­den.«

Men du er ik­ke en hvem som helst i dansk hånd­bold. Dit ord må va­eg­te no­get. Hvor­for kun­ne du ik­ke ba­re bli­ve på po­sten og si­ge, at skri­ve­ri­er­ne var løg­ne?

»Vi var kom­met et sted hen, hvor jeg syn­tes, at det var sva­ert at kom­me til­ba­ge i for­hold til nog­le af de ting, som var kom­met frem. Jeg har truf­fet min be­slut­ning for dansk hånd­bolds skyld. Men og­så for min egen skyld. Det var ik­ke be­ha­ge­ligt at bli­ve an­kla­get (for ik­ke at vil­le stå i bag­grun­den, red.),« si­ger Ul­rik Wil­bek.

Har der un­der mø­der i for­bin­del­se med OL va­e­ret ta­le om at fy­re land­stra­e­ne­ren?

»Jeg vil slet ik­ke kom­me ind på det an­det end at si­ge: Nej. Selv­føl­ge­lig hav­de jeg ik­ke ta­enkt mig at fy­re tra­e­ne­ren un­der OL, og hvis det var, så skul­le der og­så an­dre til det end mig. Jeg kan ik­ke fy­re en tra­e­ner. Det­te er gå­et helt over ge­vind, men det er ik­ke fair at kom­me ind på, hvad der er sagt og gjort. Det er no­get, som fo­re­går på et hold. Det skal hol­des va­ek fra pres­sen.«

Vil du af­vi­se, at du på no­gen må­de har for­søgt at fy­re el­ler is­ce­nesa­et­te en fy­ring af land­stra­e­ne­ren? Bå­de un­der og li­ge ef­ter OL.

»Ja. Det med, at jeg ef­ter OL-fi­na­len skul­le ha­ve for­søgt at få ham fy­ret, er så langt ude i ham­pen. Jeg ka­em­per lidt for­ga­e­ves, når så­dan nog­le ting skri­ves.«

Si­den hi­sto­ri­en kom frem har hver­ken de spil­le­re, der delt­og på mø­de­r­ne med Ul­rik Wil­bek, el­ler hans ar­bejds­gi­ve­re i DHF, for­mand Per Ber­tel­sen og ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen, bak­ket den nu tid­li­ge­re sport­s­chef op, og så sent som i af­tes af­vi­ste beg­ge at kom­men­te­re sa­gen over for BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.