4 møgs­a­ger med Ul­rik Wil­bek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ul­rik Wil­bek tog tirs­dag kon­se­kven­sen af det, han selv over for Ritzau kal­der ’en shit­storm’, og for­lod job­bet som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund.

De an­dre gan­ge, Ul­rik Wil­bek har op­le­vet mod­gang som bå­de land­stra­e­ner og sport­s­chef, har han for­må­et at ri­de me­di­e­stormen af. Så­dan gik det ik­ke den­ne gang.

BT kig­ger til­ba­ge på fi­re af de ’møgs­a­ger’, der tog flest over­skrif­ter.

Stri­den med Anja

Ul­rik Wil­bek skif­te­de Anja An­der­sen ud i se­mi­fi­na­len ved EM i 1993. Det ko­ste­de en fuck­fin­ger li­ge i ho­ve­d­et på land­stra­e­ne­ren. Ef­ter slut­run­den slog Wil­bek fast, at Anja An­der­sen var fa­er­dig på lands­hol­det. Anja An­der­sen slog og­så selv fast, at hun var fa­er­dig med lands­hol­det, da hun var tra­et af re­ne ama­tø­rer. En strid, der fyld­te godt i me­di­eland­ska­bet i over en uge.

Trus­len om at stop­pe

Ul­rik Wil­bek tog man­ge over­skrif­ter, da han i 2009 un­der løn­kon­flik­ten mel­lem hånd­bold­her­rer­ne og DHF tru­e­de med at stop­pe.

»Det var ik­ke en tom trus­sel – jeg over­ve­je­de fak­tisk at stop­pe. Men no­get an­det er så, at den del af det kom til at fyl­de gan­ske me­get i nog­le da­ge, hvil­ket ik­ke var min skyld,« sag­de Ul­rik Wil­be­kå­ret ef­ter til fag­bla­det Jour­na­li­sten.

Amok på jour­na­list

Ved hjem­kom­sten fra VM i 2013, hvor Dan­mark tab­te fi­na­len med 16 mål, og Wil­bek på grund af syg­dom ude­blev fra pres­se­mø­det, gik land­stra­e­ne­ren amok på en jour­na­list, der an­ty­de­de, han ik­ke hav­de va­e­ret syg.

»Hold ka­eft, hvor er du fra­ek,« fny­se­de han for rul­len­de ka­me­ra.

» Jeg sy­nes, det er langt over gra­en­sen for, hvad man kan til­la­de sig,« sag­de han ef­ter­føl­gen­de til BT.

Us­køn fy­ring af Pyt­li­ck

Ef­ter en skuf­fen­de ot­ten­de­plads ved EM i 2015 fy­res kvin­deland-stra­e­ner Jan Pyt­li­ck, der ef­ter­føl­gen­de ud­tal­te, at han føl­te sig svig­tet af DHF.

»Vi har an­sat en sport­s­chef, og jeg må ba­re er­ken­de, at jeg tro­e­de, det vil­le ryk­ke me­re på tin­ge­ne, end det har gjort,« sag­de Jan Pyt­li­ck på et pres­se­mø­de da­gen ef­ter sin fy­ring med hen­vis­ning til Wil­bek.

BTs for­si­de lørdag 27. au­gust, der var med til at få Ul­rik Wil­bek til at si­ge op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.