Ul­rik Wil­bek står med møgs­ag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UL­RIK WIL­BEK ER dansk hånd­bolds stør­ste og mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­son gen­nem ti­der­ne, og selv i an­dre idra­ets­gre­ne er han så respek­te­ret, at man be­ta­ler pen­ge for at få ham som ind som fored­rags­hol­der el­ler de­ci­de­ret kon­su­lent. Der­for er det en me­get op­sigtsva­ek­ken­de en­som kamp, han ka­em­per li­ge nu. Be­ma­erk, hvor pas­sivt DHF-for­mand Per Ber­tel­sen og ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen har for­holdt sig til sa­gen, si­den den brød ud i fre­dags, og ik­ke mindst med hvil­ken to­tal tavs­hed de seks spil­le­re, han mød­tes med un­der OL i Rio har for­holdt sig.

Man for­nem­mer ik­ke, at der er ta­le om en flok spil­le­re og le­de­re, der har det sto­re øn­ske om at ka­em­pe mod den uret­fa­er­dig­hed, Ul­rik Wil­bek selv fø­ler sig ramt af, og mit bed­ste bud er, at det gan­ske en­kelt er, for­di man me­ner, at han har en dår­lig sag. JEG KEN­DER DE kil­der, vi har talt med om, hvad der ske­te un­der OL i Rio, og jeg er ae­r­lig talt ik­ke et se­kund i tvivl om, at Ul­rik Wil­bek på mø­det med de seks spil­le­re ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien åb­ne­de mu­lig­he­den for at få land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son fy­ret. Selv si­ger Ul­rik Wil­bek i in­ter­viewet her nej til at han for­søg­te at fy­re Gud­mun­dur Gud­munds­son OL, og un­der­stre­ger at han jo ik­ke selv har kom­pe­ten­cer­ne til ale­ne at fy­re ham.

Nej, men der er da hel­ler in­gen, der har hver­ken på­stå­et, at Ul­rik Wil­bek vil­le ha­ve fy­ret Gud­munds­son OL, el­ler at han selv kun­ne ha­ve fy­ret ham med uden be­sty­rel­sens god­ken­del­se. Hi­sto­ri­en, der byg­ger på rig­tig go­de kil­der, hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl, er, at Ul­rik Wil­bek un­der OL mød­tes med seks navn­giv­ne spil­le­re og blandt an­det åb­ne­de mu­lig­he­den for at fy­re Gud­mun­dur Gud­munds­son – even­tu­elt ef­ter et OL, der på det tids­punkt ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien lig­ne­de en ek­la­ta­nt fi­a­sko un­der op­sej­ling. Man for­nem­mer ik­ke, at der er ta­le om en flok spil­le­re og le­de­re, der har det sto­re øn­ske om at ka­em­pe mod den uret­fa­er­dig­hed, Ul­rik Wil­bek selv fø­ler sig ramt af, og mit bed­ste bud er, at det gan­ske en­kelt er, for­di man me­ner, at han har en dår­lig sag SEL­VE OVERVEJELSEN OM, hvor­vidt Gud­mun­dur Gud­munds­son var den rig­ti­ge land­stra­e­ner for Dan­mark, skul­le na­tur­lig­vis ta­en­kes og­så un­der OL, og her på avi­sen var vi i kom­men­ta­tor­s­pal­ter­ne sa­er­de­les kri­ti­ske over for bå­de hans tid­li­ge­re re­sul­ta­ter og dem, han i OLs be­gyn­del­se op­nå­e­de med et sa­er­de­les slag­kraf­tigt ma­te­ri­a­le. Sport­s­che­fens brø­de var ik­ke tan­ken om at fy­re land­stra­e­ne­ren, som stem­mer selv her ef­ter OLtri­um­fen har kaldt et fejl­cast, men na­tur­lig­vis at åb­ne for mu­lig­he­den over for spil­ler­ne, mens de var i gang med en tur­ne­ring, de sta­dig kun­ne op­nå et re­sul­tat i.

Den hi­sto­rie har Ul­rik Wil­bek si­den fredag sne­get sig uden om, mens han har gre­bet ef­ter de halm­strå, han har kun­net få øje på. Det er en ’shit­storm’ han ik­ke har kun­net kom­me ud af, han fø­ler sig frem­stil­let som en, der ik­ke kan af­fin­de sig med at stå i bag­grun­den, og han vil ik­ke re­fe­re­re fra in­ter­ne mø­der. UND­SKYLD MIG, MEN Ul­rik Wil­bek har alt­så va­e­ret ude i det, der var langt va­er­re, har over­le­vet og er hver gang kom­met ud som vin­de­ren. Ul­rik Wil­bek har de me­rit­ter, den bag­grund, per­son­lig­he­den og styr­ker, der na­tur­lig­vis kun­ne ha­ve bragt ham igen­nem fem da­ges me­di­e­storm, hvis han hav­de haft en god sag.

Tavs­he­den fra dem, der vil­le ha­ve støt­tet ham, hvis det hav­de va­e­ret til­fa­el­det, forta­el­ler sin egen ord­lø­se hi­sto­rie om, at det ik­ke er til­fa­el­det. Det lig­ner me­get me­re en rig­tig møgs­ag. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.