Dan­ske CASA­nova­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de Fi­s­cher og Jør­gen­sen le­ve­re­de flot i an­gre­bet, men Cor­ne­li­us kom og­så ind og score­de. Jeg sy­nes, vi skal ha­ve me­re end to, der kan spille dér. Fi­s­cher er in­vol­ve­ret i man­ge si­tu­a­tio­ner, for­di han spil­ler me­get ag­gres­sivt. Han ska­ber me­get i rol­len som an­den-an­gri­ber 4. SEP­TEM­BER Dan­mark – Ar­me­ni­en (VM-kval.) 8. OK­TO­BER Po­len – Dan­mark (VM-kval.) 11. OK­TO­BER Dan­mark – Mon­te­ne­gro (VM-kval.) 11. NOVEM­BER Dan­mark – Ka­sak­h­stan (VM-kval.) ba­by­nav­ne, men li­ge her er det ik­ke til­fa­el­det. Nej, se i ste­det på dem som folk med no­get at sa­el­ge. Med no­get i ta­sken, de ger­ne vil ha­ve, du kø­ber. Igen og igen al­ler­helst. De vil ger­ne gø­re dig til en loy­al kun­de. Se på dem som fod­bold­for­fø­re­re.

De­res op­ga­ve er at for­sø­ge at pu­ste liv i en gam­mel ma­ski­ne. Et na­tio­nalt kleno­die. Stø­vet skal bør­stes af. Folk skal over­be­vi­ses. Folk skal char­me­res. De skal smø­res. For Dan­mark be­fin­der sig sta­dig i lands­holds­d­va­le. Det i sig selv for­fri­sken­de pust med en ny land­stra­e­ner ef­ter 15 år med Mor­ten Ol­sen har for­ta­get sig. Ha­rei­de har haft et halvt år til at gø­re si­ne spil­le­re klar til den af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tion, der be­gyn­der søn­dag mod Ar­me­ni­en. Og nu er det ble­vet tid til at frem­vi­se lands­hol­det ef­ter Mor­ten Ol­sen.

I går tog Dan­mark så igen hul på kur­ti­se­rin­gen med test­kam­pen mod un­der­da­ni­ge Lie­ch­tenste­in. Jør­gen­sen ban­ke­de til I kam­pens før­ste hal­ve ti­me lig­ne­de de 11 dan­ske­re el­lers al­ler­mest nog­le, der kun­ne ha­ve brug for et par po­tens­spil­le­re. De vir­ke­de uo­p­lag­te. Gad ik­ke rig­tigt. Til­sku­er­ne i Hor­sens skul­le li­ge se ti­den an, og fod­bold­for­fø­rel­sen hang ik­ke li­ge­frem tungt i luf­ten.

»Hvis du sa­et­ter 10 mand i fel­tet, er det sva­ert at bry­de ned. Uan­set om det er et lands­hold el­ler et se­rie 5-hold. I si­ger, at Ar­me­ni­en er bed­re end Lie­ch­tenste­in, men jeg tror, at kan vi ram­me sam­me ni­veau, må­ske lidt bed­re, får Ar­me­ni­en det og­så sva­ert,« lød det fra Ha­rei­de ef­ter kam­pen.

Men der kom gang i sa­ger­ne. Vik­tor Fi­s­cher var valgt til star­top­stil­lin­gen Ind­skif­te­re An­dreas Cor­ne­li­us (7) for Si­mon Kja­er (45.) Tho­mas Dela­ney (4) for Pi­er­re Emi­le Højb­jerg (45.) Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen (7) for Wil­li­am Kvist (64.) Jens Stry­ger Lar­sen (7) for Riza Dur­mi­si (64.) Da­ni­el Wass (4) for Vik­tor Fi­s­cher (64.) Yus­suf Poulsen (UB) for Ni­co­lai Jør­gen­sen (77.) og skab­te rav i kulis­sen. Den ny­slå­e­de Fey­eno­ord-an­gri­ber, Ni­co­lai Jør­gen­sen, slog til to gan­ge til 1-0 og 2-0. Der blev lø­bet, pres­set og stormet igen­nem. Gan­ske som Ha­rei­de vil ha­ve det. Og til­sku­er­ne lod sig over­ta­le.

»Bå­de Fi­s­cher og Jør­gen­sen le­ve­re­de flot i an­gre­bet, men Cor­ne­li­us kom og­så ind og score­de. Jeg sy­nes, vi skal ha­ve me­re end to, der kan spille dér. Fi­s­cher er in­vol­ve­ret i man­ge si­tu­a­tio­ner, for­di han spil­ler me­get ag­gres­sivt. Han ska­ber me­get i rol­len som an­den-an­gri­ber. Men vi skal hu­ske, at selv­om vi er gla­de i dag, skal vi og­så va­e­re gla­de ef­ter kam­pen på søn­dag,« si­ger land­stra­e­ne­ren. Før­ste sto­re ud­for­dring Chan­cer­ne blev fle­re, og der bur­de ha­ve ble­vet noteret fle­re mål i an­den halv­leg end An­dreas Corn­le­li­us’, Jens Stry­gers og Vik­tor Fi­s­chers mål, der sam­men med Jør­gen­sens ud­gjor­de slut­re­sul­ta­tet 5-0. Men det gjor­de ik­ke spor. De før­ste par tu­sin­de fod­bold­fans hav­de la­det sig for­fø­re.

Men selv om Lie­ch­tenste­in blev slå­et sik­kert, er det på søn­dag i Par­ken, at for­fø­rel­sen af de dan­ske fod­bold­fans har sin be­gyn­del­se. Så­dan for al­vor. Her står Ha­rei­des lands­hold, det nye kon­cept, de nye håb over for den før­ste, sto­re ud­for­dring.

Får de dan­ske fod­bold­fans tre po­int, en god start på VM-kva­li­fi­ka­tio­nen og for­ny­et op­ti­mis­me in­den kam­pen mod Po­len i ok­to­ber, så smi­der de i hvert fald so­k­ker­ne på vej mod sen­ge­kan­ten.

Så må re­sten af kva­li­fi­ka­tio­nen vi­se, om fod­bold­for­fø­rer­ne får luk­ket hand­len. Mod Lie­ch­tenste­in tog de i hvert fald et lil­le til­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.