Ul­ve­bras­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I MÅL klub Gu­angzhou R&F, som han skif­te­de til fra FC Nord­s­ja­el­land til­ba­ge i ja­nu­ar.

Til stor gla­e­de for FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, der be­kra­ef­te­de hand­len over for TV3 Sport i går af­tes - kort før som­me­rens trans­fer­vin­due sma­ek­ke­de i.

»Vi har ka­em­pet et styk­ke tid for at få Bru­nin­ho. Vi har le­jet ham i et år. Det er kun, for­di ki­ne­ser­ne har va­e­ret sam­ar­bejds­vil­li­ge, og Bru­nin­ho vil spille fod­bold igen, at det her kun­ne lyk­kes,« sag­de Claus Ste­in­le­in.

26-åri­ge Bru­nin­ho im­po­ne­re­de først for HB Kø­ge i den na­est­bed­ste ra­ek­ke her­hjem­me, in­den han skif­te­de til FC Nord­s­ja­el­land og straks bra­end­te igen­nem i Su­per­liga­en med scor­ing ef­ter scor­ing i lø­bet af ef­ter­å­ret sid­ste år.

Bra­si­li­a­ne­ren score­de 9 mål i 15 Su­per­liga-kam­pe for FC Nord­s­ja­el­land og nå­e­de kun en halvsa­e­son i Farum, in­den han blev solgt til Ki­na og Gu­angzhou R&F for an­gi­ve­ligt me­re end 20 mil­li­o­ner kro­ner.

Hans op­hold i Ki­na har dog va­e­ret pla­get af ska­der, og han har ik­ke for­må­et at spille sig på hol­det og end­te til sidst på re­ser­ve­hol­det. Nu er han Bru­nin­ho er en, der kan gø­re en for­skel. Han er en rig­tig far­lig her­re, der kan sco­re nog­le mål til­ba­ge på dansk gra­es i Su­per­liga­en, hvor FC Midtjyl­land hå­ber, at han kan bom­be igen.

»Bru­nin­ho er en, der kan gø­re en for­skel. Han er en rig­tig far­lig her­re, der kan sco­re nog­le mål,« si­ger Claus Ste­in­le­in om sin nye bra­si­li­an­ske an­gri­ber og til­fø­jer:

»Det er det, vi har ledt ef­ter, si­den vi solg­te Pio­ne (Si­sto, red.).«

Tin­ge­ne er alt­så gå­et sta­er­kt for Bru­nin­ho, der skif­te­de fra HB Kø­ge til FC Nord­s­ja­el­land sid­ste som­mer og nu er på vej til at tør­ne ud for sin fjer­de klub på lidt over et år. AGF gik på ind­køb i over­skud­sla­ge­ret i Brønd­by og hen­te­de Jes­per Ju­els­gård, der der­med gen­for­e­nes med Glen Rid­ders­holm, som og­så var hans ch­eftra­e­ner i FC Midtjyl­land, in­den han skif­te­de til fran­ske Evi­an. Den 27-åri­ge ven­stre­ba­ck skif­ter til AGF på en tre­årig af­ta­le. AGF skrev og­så kon­trakt med den 19-åri­ge of­fen­siv­spil­ler Mustap­ha Bun­du ga­el­den­de for re­sten af sa­e­so­nen med mu­lig­hed for at for­la­en­ge sam­ar­bej­det. Bun­du, der kan bru­ges bå­de som kant­spil­ler og an­gri­ber, er fra Si­er­ra Leo­ne og har se­ne­st spil­let for Here­ford FC i Eng­land.

FC Midtjyl­land har hand­let i Gent og hen­tet den nor­ske kant­spil­ler Gu­stav Wik­heim på en le­je­af­ta­le på et år med en købs­op­tion. Han be­skri­ves som en lyn­hur­tig og drib­lesta­erk kant­spil­ler.

FCMidtjyl­land har sam­ti­dig le­jet 18-åri­ge Ale­xan­der Munks­gaard ud til Lyng­by. Shop­ping i Lon­don AC Hor­sens har va­e­ret på shop­ping i Pre­mi­er Le­ague. For­svars­spil­le­ren Do­neil Hen­ry skif­ter til Su­per­liga­en fra Lon­don-klub­ben West Ham.

Den ca­na­di­ske lands­holds­spil­ler er ble­vet le­jet frem til den 31. de­cem­ber 2016. 23-åri­ge Hen­ry står noteret for en en­kelt Eu­ro­pa Le­ague-kamp for West Ham, der hen­te­de ham hos Apol­lon Li­mas­sol fra Cy­pern for halvan­det år si­den. Den 20-åri­ge of­fen­siv­spil­ler Souheib Dh­af­la­oui skal til­brin­ge ef­ter­å­ret i 1. di­vi­sions­klub­ben Hels­in­gør, hvor han ud­le­jes til fra FC Nord­s­ja­el­land.

I 11. ti­me solg­te Søn­derjy­ske pro­fi­len Ada­ma Gu­ira til Lens fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Frank­rig. Den 28-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler fra Bur­ki­na Fa­so un­der­skrev kort før de­ad­li­ne en tre­årig kon­trakt.

Sam­ti­dig hand­le­de sid­ste års sølvvin­de­re ind hos FC Nord­s­ja­el­land. Den bra­si­li­an­ske for­svars­spil­ler Ra­mon Rod­ri­gu­es ta­ger tu­ren på tva­ers af lan­det og ik­la­e­der sig Søn­derjy­ske­ly­se­blåt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.