In­gen bar­sel i i

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW

For Frans Ni­el­sen er det egent­lig ik­ke så me­get an­der­le­des end nor­malt, selv om hans sa­e­son be­gyn­der lidt tid­li­ge­re i år.

»Vi er vant til kun at spille to-tre tra­e­nings­kam­pe, in­den sa­e­so­nen be­gyn­der der­ov­re (i NHL, red.), så jeg tror, jeg er nå­et til et sted, hvor jeg ved, hvad jeg skal gø­re for at va­e­re god. Det ene­ste, jeg egent­lig har brug for, er at få den ti­m­ing til­ba­ge, som man mi­ster lidt, når man ik­ke spil­ler. Nu er det kun én kamp og én tra­e­ning i år, men det er for­hå­bent­lig nok til, at jeg kan bi­dra­ge,« for­kla­rer Dan­marks før­ste NHL­spil­ler og ud­dy­ber:

»For­hå­bent­lig er vi NHL-spil­le­re så klar, som vi nu kan va­e­re, men vi har man­ge spil­le­re fra KHL og Sve­ri­ge, som al­le­re­de har spil­let tra­e­nings­kam­pe og til og med tur­ne­rings­kam­pe i Jo­ke­rit (Pe­ter Re­gin, Oli­ver Laurid­sen og Jes­per B. Jen­sen, red.), som er i højt gear. Vi skal la­e­ne os op ad he­le hol­det – det er ik­ke tre-fi­re spil­le­re, der skal kla­re det her.«

Men én ting er at va­e­re klar til at spille. No­get an­det er, om man kan kon­cen­tre­re sig om og hu­ske de de­fen­si­ve plig­ter, selv­om der er så me­get of­fen­siv power sam­let på lands­hol­det li­ge nu. For land­stra­e­ner Jan Karls­son har fle­re gan­ge un­der­stre­get, at det er en so­lid de­fen­siv, der er nøg­len for Dan­mark.

»Jeg spil­ler med så go­de spil­le­re, at jeg ger­ne vil ind og pro­du­ce­re og ha­ve det sjovt fremad, men vi skal he­le ti­den hu­ske os selv på, at det ik­ke er tur­ne­rin­gen at gø­re det i li­ge nu. Det hand­ler om, at al­le gør det be­skid­te ar­bej­de hjemad, og at al­le står sam­men om det. Så tror jeg, vi har nok ta­lent til, at det nok skal lyk­kes fremad. Det er bag­ud, vi skal gi­ve dét ek­stra og ta­en­ke de­fen­sivt.« Kap­ta­jn – ik­ke ene­her­sker Det er før­ste gang, Frans Ni­el­sen kan bryste sig af at va­e­re kap­ta­jn på lands­hol­det, men han er langt­fra den ene­ste le­der på hol­det.

»Jeg er stolt. Jeg er al­tid stolt over at spille for Dan­mark, men at va­e­re kap­ta­jn er stort. Men jeg vil ik­ke kom­me ind og aen­dre så me­get på den, jeg er. Ba­re for­di jeg har et ’C’ på, vil jeg ik­ke va­e­re den, der rå­ber mest op. Jeg skal kon­cen­tre­re mig om mig selv, og vi har så man­ge le­de­re i om­kla­ed­nings­rum­met; Mor­ten (Gre­en, red.), Pe­ter (Re­gin, red.), Jan­nik (Han­sen, red.), Da­ni­el (Ni­el­sen, red.). Der er så man­ge le­de­re, at jeg ik­ke fø­ler, jeg be­hø­ver at va­e­re den ty­pe.«

»Det ple­jer jeg i hvert fald at va­e­re der­ov­re (i NHL, red.). Jeg for­sø­ger at gå for­re­st med, hvor­dan jeg ar­bej­der på isen og vi­se det på den må­de. Jeg kan godt li­de at fo­ku­se­re på mig selv og va­e­re sik­ker på, at jeg gør det, som jeg nu skal for at hol­det får suc­ces,« si­ger Frans Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.