Ta­lent vs. til­sku­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

25 gan­ge Tre pro­fi­ler: Dan­mark har Tre pro­fi­ler: Dan­mark har Tre pro­fi­ler: BT I HVI­DERUSLAND Hvad be­ty­der det for Dan­mark, at OL-kva­li­fi­ka­tio­nen er ble­vet flyt­tet fra fe­bru­ar til sep­tem­ber? Sva­ret får vi må­ske al­le­re­de i af­ten, når det dan­ske is­ho­ck­eylands­hold ta­ger hul på – el­ler må­ske sna­re­re af­run­der – den lan­ge rej­se mod vin­ter-OL i Syd­korea i 2018. Si­den IIHF i marts 2015 vedt­og, at OL-kva­li­fi­ka­tio­nen blev flyt­tet, så lands­hol­de­ne hav­de al­le spil­le­re – og­så dem i Nor­da­me­ri­ka – til rå­dig­hed, har man i Dan­mark spe­ku­le­ret på, hvad det vil be­ty­de at kun­ne stil­le med et lands­hold spa­ek­ket med de ef­ter­hån­den man­ge dan­ske NHL­spil­le­re. I af­ten kom­mer før­ste svar, når Dan­mark ta­ger hul på kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen mod Hvi­derusland.

»Jeg ken­der ik­ke rig­tig no­gen af hol­de­ne, men med Hvi­derusland på hjem­me­ba­ne er der in­gen tvivl om, at vi skal kom­me med vo­res bed­ste i morgen (i dag, red.),« si­ger Frans Ni­el­sen. Det for­ven­tes, at Minsk Are­na vil va­e­re pro­p­fyldt med 15.000 ho­ved­sag­ligt hvi­derus­si­ske fans, og der kom­mer der­for til at va­e­re mak­si­malt pres på de dan­ske spil­le­re, der har haft en me­get kom­pri­me­ret op­takt med en tra­e­nings­lejr, der først be­gynd­te lørdag.

»Det var vig­tigt med en en­kelt kamp i går (tirs­dag mod Let­land, red.) til li­ge at kom­me op i kamp­tem­po, men der er må­ske nog­le, der får det lidt hårdt de før­ste 10 mi­nut­ter (mod Hvi­derusland, red.), når det ik­ke er en tra­e­nings­kamp. Når det er en vig­tig kamp, hvor der kom­mer tryk på, skal man li­ge fin­de lun­ger­ne og kamp­tem­po­et og de ek­stra 20 pro­cent, der er i en ’rig­tig’ kamp,« si­ger Oli­ver Laurid­sen, der er glad for selv at ha­ve nå­et at spille en del tra­e­nings­kam­pe og tre tur­ne­rings­kam­pe med sit fin­ske hold, Jo­ke­rit. Vind el­ler for­svind – na­e­sten Med kun fi­re hold i tur­ne­rin­gen er der ik­ke plads til fejl­ta­gel­ser, for ta­ber man en kamp, kan det he­le va­e­re over­stå­et, før det egent­lig be­gynd­te, men dan­sker­ne la­der sig ik­ke kue af at stå over for va­ert­s­na­tio­nen og en af de sta­er­ke­ste mod­stan­de­re al­le­re­de i før­ste kamp.

»Jeg for­ven­ter, at de kom­mer ud hårdt. De kom­mer til at ha­ve 15.000 til­sku­e­re i ryg­gen, så de kom­mer ud med en mas­se ener­gi og gejst. Vi skal ab­so­lut va­e­re klar fra start. Vi har me­re ta­lent, end de har, men vi skal sam­ti­dig va­e­re sik­re på, at vi ar­bej­der hår­de­re, end de gør,« si­ger Frans Ni­el­sen.

Men 15.000 til­sku­e­re er langt­fra skra­em­men­de for man­ge af de dan­ske spil­le­re, der har de­res dag­li­ge gang i ek­sem­pel­vis NHL og KHL, me­ner Oli­ver Laurid­sen.

»Hvis man ser på, hvor spil­ler­ne kom­mer fra på vo­res hold, er det ik­ke no­get nyt, hvis der sid­der 15.000 he­rin­de og hep­per på de an­dre. Det er na­er­mest et hver­dags­mil­jø, og vi spil­ler al­le­sam­men halv­de­len af vo­res kam­pe i lø­bet af kar­ri­e­ren på udebane. Det er en for­del at va­e­re på hjem­me­ba­ne, men det er hel­ler ik­ke nyt for os, at der sid­der nog­le hvi­derus­se­re på til­sku­er­plad­ser­ne. I sid­ste en­de er det ba­re en ho­ck­eykamp,« si­ger han.

har Dan­mark mødt Hvi­derusland, og godt halv­de­len – 13 gan­ge – er det ble­vet til ne­der­lag. 12 af kam­pe­ne er dog af­gjort med højst ét måls for­skel. Hvi­derusland har va­e­ret med ved OL tre gan­ge si­den 1998 og har va­e­ret med ved A-VM hvert år si­den 2005.

Geoff Platt, Ser­gei Kostit­syn, An­drei Stas BTs chan­ce­vur­de­ring

mødt Slove­ni­en 27 gan­ge si­den 1992 og har kun tabt 10 gan­ge – men dog tabt to ud af tre OL-kval.-kam­pe. Var med ved OL i 2014 for før­ste gang som selv­sta­en­digt land, men har va­e­ret ele­va­tor­hold i VM-sam­men­ha­eng si­den 2001.

An­ze Ko­pi­tar, Jan Ur­bas, Jan Mur­sak BTs chan­ce­vur­de­ring

ik­ke mødt Po­len si­den novem­ber 2006, og i alt er det ble­vet til 31 kam­pe si­den 1984, men ik­ke si­den B-VM i april 2001 har de to hold mød­tes i en be­ty­den­de kamp. Po­len har va­e­ret til OL 13 gan­ge, men ik­ke si­den 1992 og har ik­ke va­e­ret med ved A-VM si­den 2002.

Pa­tryk Wron­ka, Pawel Dro­nia, Prze­myslaw Odrob­ny BTs chan­ce­vur­de­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.