Na­ser af­vist

In­gen ad­gang til au­stralsk flygt­nin­ge­lejr – er det pga. ef­ter­nav­net?

BT - - NYHEDER - Andreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Den kon­ser­va­ti­ve ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Na­ser Kha­der er ry­stet over, at han er ble­vet na­eg­tet ad­gang til den sta­er­kt kri­ti­se­re­de au­stral­ske flygt­nin­ge­lejr på øen Nauru.

Han har in­gen for­kla­ring få­et, og spørgs­må­let mel­der sig, om hans sy­ri­ske navn el­ler fø­de­sted i Da­ma­s­kus er år­sa­gen.

To an­dre dan­ske po­li­ti­ke­re fik hel­ler ik­ke ad­gang - Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen (EL) og Jacob Mark (SF). Og selv om det kan va­e­re galt nok, skyld­tes af­sla­get, at de på for­hånd hav­de kri­ti­se­ret for­hol­de­ne for flygt­nin­ge­ne i lej­ren. Men Na­ser Kha­der har in­tet sagt om flygt­nin­ge­lej­ren på for­hånd. Han ud­ta­ler sig af sik­ker­heds­grun­de al­drig om, hvor han skal hen, og han syn­tes i øv­rigt og­så, han først vil­le vur­de­re for­hol­de­ne, ef­ter at han selv hav­de ta­get dem i øje­syn. »Om det har no­get med mit navn, fø­de­sted el­ler med min sik­ker­hed at gø­re, ved jeg ik­ke, da jeg end­nu ik­ke har få­et en for­kla­ring. Men hvis det hand­le­de om sik­ker­hed, vil­le PET nok vi­de det, og de har hel­ler ik­ke hørt no­get, så alt ty­der på, at det handler om mit navn og fø­de­sted,« si­ger Na­ser Kha­der, der kom til Dan­mark som 11-årig.

Skan­da­le­af­vis­ning

Be­sø­get på øen skul­le ha­ve fun­det sted ons­dag og tors­dag. Da det vi­ste sig, at tre af de­le­ga­tio­nens seks po­li­ti­ke­re ik­ke kun­ne kom­me ind i lej­ren, holdt po­li­ti­ker­ne et mø­de og be­slut­te­de, at så blev de al­le va­ek. De tre po­li­ti­ke­re, der kun­ne ha­ve få­et ad­gang, er Mar­tin Hen­rik­sen (DF), Marcus Knuth (V) og Dan Jør­gen­sen (S).

Al­le el­ler in­gen

»Vi be­slut­te­de, at de ik­ke skul­le bestemme. Vi sag­de al­le el­ler in­gen, og nu er det op­gi­vet. Det er en skan­da­le, at en par­la­men­ta­risk de­le­ga­tion ik­ke kan få ad­gang til en flygt­nin­ge­lejr, og jeg for­ven­ter, at bå­de Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og EU går ind i sa­gen og kla­ger til de au­stral­ske myn­dig­he­der. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har bedt om en for­kla­ring, og jeg har kra­e­vet en for­kla­ring, men vi har ik­ke få­et no­get svar. Min an­søg­ning blev sendt sam­men med de an­dres. Jeg har ik­ke få­et at vi­de, hvad pro­ble­met er. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har og­så for­søgt at rin­ge til Nauru, men har ik­ke få no­get svar. Det er en knyt­na­e­ve mod de­mo­kra­ti­et,« si­ger Na­ser Kha­der, som BT fan­ge­de på mo­bi­len un­der en mel­lem­lan­ding.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra den au­stral­ske am­bas­sa­de i Dan­mark, men har kun få­et et mailsvar, der ly­der:

»Den au­stral­ske re­ge­ring er be­kendt med, at en dansk par­la­men­ta­risk de­le­ga­tion har be­slut­tet at af­ly­se sit be­søg til Nauru. Be­slut­nin­gen om, hvem der får ud­stedt visa til Nauru, er et spørgs­mål, der må hen­vi­ses til Naurus re­ge­ring.«

Dem har BT og­så for­søgt at kon­tak­te, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des at få svar. Laes Na­ser Kha­ders kom­men­tar si­de 17

FOTO: SI­MON LAESSØE

Na­ser Kha­der for­ven­ter, at den dan­ske stat og EU kla­ger til Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.