SKUDT PÅ KLOS

BT - - NYHEDER -

DRABS­FOR­SØG Chri­sti­a­nia lag­de ons­dag af­ten ga­der til et af dan­marks­hi­sto­ri­ens va­er­ste sky­de­ri­er mod be­tjen­te. En be­tjent er i livs­fa­re ef­ter skud i ho­ve­d­et, mens en an­den be­tjent blev ramt i be­net. Det, der skul­le ha­ve va­e­ret en ru­ti­ne­ma­es­sig an­hol­del­se af en pus­her på Chri­sti­a­nia, gik helt galt. Da ci­vil­kla­ed­te be­tjen­te på­greb den 25-åri­ge Mesa Hodzic rev han sig plud­se­lig løs og åb­ne­de ild mod be­tjen­te­ne.

Den ene be­tjent blev ramt i ho­ve­d­et på klos hold. Der­ef­ter vend­te ger­nings­man­den lø­bet mod den an­den be­tjent og af­fy­re­de ad­skil­li­ge skud. En af kug­ler­ne ram­te be­tjen­ten i be­net.

Ef­ter­føl­gen­de blev den hårdt sår­e­de be­tjent, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, hå­net af en an­den pus­her på ste­det.

Han har iføl­ge øjen­vid­ner sagt no­get i stil med:

»Fjern den lort, han skal ik­ke lig­ge her. Så kan de la­de va­e­re med at kom­me her og spil­le smar­te.«

Her­ef­ter flyg­te­de den for­mode­de ger­nings­mand ud af Chri­sti­a­nia, men i Bå­ds­mands­stra­e­de øj­ne­de han et nyt of­fer.

»Er du og­så fuck­ing pan­ser,« råb­te han iføl­ge sig­tel­sen, in­den han åb­ne­de ild.

Der var imid­ler­tid ik­ke ta­le om en po­li­ti­be­tjent, men om en helt til­fa­el­dig mand fra Po­len, der kom gå­en­de ned ad ga­den. Han blev ramt i be­net.

Nat­ten til tors­dag ind­led­te po­li­ti­et den stør­ste men­ne­skej­agt si­den jag­ten på ter­r­o­ri­sten Omar El-hus­se­in. I lø­bet af mor­ge­nen lyk­ke­des det po­li­ti­et at lo­ka­li­se­re ham ved en lej­lig­hed i Vin­kel­hu­se­ne i Kastrup. Skudt af po­li­ti­et Po­li­ti­et op­ly­ser, at han for­søg­te at flyg­te fra ste­det, da de råb­te ham an. Der­ef­ter kom det igen til ild­kamp, da den 25-åri­ge iføl­ge sig­tel­sen skød mod de frem­mød­te be­tjen­te. Po­li­ti­et be­sva­re­de il­den, og den for­mode­de pi­stol­mand blev ramt.

Kir­sten Lis­beth Bjød­strup sad og drak sin mor­genkaf­fe og spi­ste mor­gen­mad med sit bar­ne­barn, da hun hør­te tre skud. Da hun for­sig­tigt kig­ge­de ud ad sit vin­due, så hun den mista­enk­te mand lig­ge skudt skråt ne­den for op­gan­gen. Han lå halvt in­de i en busk, iført en mør­ke­blå trø­je med ha­et­ten om ho­ve­d­et.

»Der var blod over det he­le, og han var helt hvid i ho­ve­d­et,« si­ger hun til BT.

Ved si­den af man­den lå en pi­stol, og rundt om ham stod fle­re folk fra po­li­ti­et, som gav ham første­hja­elp. Ef­ter ty­ve mi­nut­ter blev han bå­ret va­ek fra ga­den.

Han er nu ind­lagt, og hans til­stand blev i går be­teg­net som kri­tisk.

Mens han lå på ope­ra­tions­bor­det, blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør in ab­sen­tia.

Grund­lovs­for­hø­ret end­te med, at han blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger – og­så in ab­sen­tia. Den 25-åri­ge er sig­tet for tre til­fa­el­de af drabs­for­søg, for over­tra­e­del­se af narko­ti­ka­lov­giv­nin­gen og for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se.

En an­den per­son med til­knyt­ning til den sam­me has­h­bod som Mesa Hodzic blev og­så va­re­ta­egts­fa­engs­let i går. Han er dog kun sig­tet for has­hhan­del.

Po­li­ti­et kun­ne i går ik­ke ude­luk­ke, at en el­ler fle­re med­ger­nings­ma­end er på fri fod, og der­for blev grund­lovs­for­hø­ret af­holdt for luk­ke­de dø­re. NØR­RE­BRO SYDHAVNEN

Po­li­ti­et ind­led­te nat­ten til tors­dag en men­ne­skej­agt på den 25-åri­ge mista­enk­te. Et af ste­der­ne, de be­søg­te, er hans mors hjem på Øre­stad Bou­le­vard på Ama­ger. Kampkla­edt po­li­ti tra­eng­te ind i byg­nin­ger og op ad trap­pen for at ransa­ge mo­de­rens lej­lig­hed. Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re fin­der end­nu en pi­stol i rygs­a­ek­ken på jor­den, hvor Mesa Hodzic tid­li­ge­re blev på­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.