Pus­her, is­la­mist og ro­ck­er­ven

BT - - NYHEDER -

PUS­HER Mesa Hodzic, der i går blev skudt ned af po­li­ti­et, hav­de bå­de kon­takt til ro­ck­e­re og is­la­mi­ster og er en af de nye, hår­de pus­he­re på Chri­sti­a­nia, for hvem vold og sky­de­vå­ben er en na­tur­lig del af for­ret­nin­gen. Meza Hodzic, der af ven­ner kal­des Ot­to, er et af de nye an­sig­ter i Pus­her­stre­et. Vold er ik­ke frem­med for ham, vi­ser hans syn­de­re­gi­ster.

I 2014 blev han til­talt i en sag om for­søg på mand­drab, hvor en 21-årig mand blev over­fal­det og stuk­ket med en kniv. Mesa Hodzic end­te dog med at bli­ve fri­kendt i sa­gen.

Mesa Hodzic er født af fora­el­dre fra Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na. Han kom til Dan­mark, da han var fi­re år og er dansk stats­bor­ger.

Iføl­ge po­li­ti­et har han til­knyt­ning til sa­la­fi­stor­gai­sa­tio­nen Mil­la­tu Ibra­him, og han har på Fa­ce­book ud­trykt sym­pa­ti­er for IS. Hans is­la­mi­sti­ske hold­nin­ger stak dog ik­ke dy­be­re, end at han – iføl­ge en na­bos ud­sagn til BT – ger­ne drak al­ko­hol. Iføl­ge po­li­ti­et er der in­tet nu, som ty­der på, at sku­depi­so­der­ne var mo­ti­ve­ret af is­la­mis­me. Hash og ro­ck­e­re Der er sna­re­re no­get, der ty­der på, at sky­de­ri­et hand­le­de om hans på­stå­e­de vir­ke som has­h­pus­her. I Pus­her­stre­et på Chri­sti­a­nia var han et kendt an­sigt i en af de cen­tra­le has­h­bo­der. Det be­kra­ef­ter fle­re kil­der.

Ud­over drabs­for­søg er han blandt an­det sig­tet for be­sid­del­se af 48,8 kg hash, 2,7 kg skunk, 2,7 kg pot, 1.476 sto­re jo­ints, 399 al­min­de­li­ge jo­ints og 61 has­hka­ger. Kort sagt: Hash i al­le af­skyg­nin­ger.

En kil­de med ind­sigt i mil­jø­et forta­el­ler BT, at han of­te er ble­vet set sam­men med med­lem­mer af Sa­tu­da­rah, og BT er­fa­rer, at han blev an­set for at va­e­re en ven af ro­ck­er­klub­ben.

Mesa Hodzic solg­te an­gi­ve­ligt hash i en has­h­bod, hvor den 38-åri­ge St­ef­fen Leif Jør­gen­sen i 2015 blev dømt som bag­man­den. Dommen lød på fem års faengsel og er an­ket til Lands­ret­ten. Ind­til da, er St­ef­fen Leif Jør­gen­sen løsladt. Han blev iføl­ge BTs op­lys­nin­ger an­holdt som den før­ste ef­ter sky­de­ri­et mod po­li­ti­et. Han blev tors­dag løsladt igen.

Bo­den, hvor Mesa Hodzic an­gi­ve­ligt solg­te hash, lig­ger klos op ad en bod, der af fle­re kil­der bli­ver ka­e­det sam­men med per­so­ner med til­knyt­ning til Sa­tu­da­rah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.