Vi har mi­stet kon­trol­len

BT - - NYHEDER -

HAS­HHAN­DEL fil­min­struk­tø­ren Nils Vest, der har bo­et på Chri­sti­a­nia i man­ge år. Han er med­lem af Chri­sti­a­ni­as pres­se­grup­pe, men un­der­stre­ger, at han ud­ta­ler sig på eg­ne veg­ne.

»Al­le på Chri­sti­a­nia be­gra­e­der de ting, der er sket. Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, at en ung be­tjent, der gør sin pligt, skal ud­sa­et­tes for så­dan no­get,« si­ger Nils Vest.

I går klok­ken ot­te var der ind­kaldt til fa­el­les­mø­de på Chri­sti­a­nia. Og det er langt­fra før­ste gang, Pus­her­stre­et står øverst på fa­el­les­mø­de­ts dags­or­den. Sva­ert at dri­ve selv­ju­stits Den se­ne­ste tid er mil­jø­et i ga­den ble­vet me­get hår­de­re, end det var for ba­re et par år til­ba­ge. Pus­her­ne er ma­ske­re­de, for­di de frygter at bli­ve fo­to­gra­fe­ret af po­li­ti­et, og ban­der er ryk­ket ind i frista­den. Der har va­e­ret fle­re sa­ger om vold og salg af ko­kain, som el­lers er band­lyst på Chri­sti­a­nia.

Si­den 1970’er­ne, hvor chri­sti­a­nit­ter­ne stod sam­men mod salg af junk i frista­den, har der ek­si­ste­ret en form for selv­ju­stits i Pus­her­stre­et. Hvis en pus­her gik over stre­gen, blev ved­kom­men­de smidt ud.

Men den selv­ju­stits er gle­det ud, og frista­dens me­re fre­de­li­ge be­bo­e­re må nu er­ken­de, at de ik­ke aner, hvem der sa­el­ger hash i Pus­her­stre­et.

»Før hav­de vi en af­ta­le om, at det kun var folk, der hav­de bo­et på Chri­sti­a­nia i tre år, som måt­te stå i bo­der­ne. Men i takt med at po­li­ti­et har an­holdt så man­ge, er der myl­dret folk ind, vi ik­ke ken­der, og de har ma­sker på. Vi har måt­tet ind­se, at vi har mi­stet kon­trol­len,« si­ger Nils Vest.

Når der er pro­ble­mer i Pus­her­stre­et, ple­jer det at bli­ve løst med et mø­de mel­lem chri­sti­a­nit­ter­ne og pus­her­ne. Men den or­den er ble­vet forskub­bet på grund af po­li­tiets mas­si­ve og suc­ces­ful­de ind­sats, der har ført til lange fa­engsels­straf­fe til to­ne­an­gi­ven­de pus­he­re.

»De sid­ste seks må­ne­der har det va­e­ret sva­ert at ind­kal­de pus­her­ne til fa­el­les­mø­de. Når vi hol­der et fa­el­les­mø­de, kom­mer der pus­he­re, vi ken­der, men vi må er­ken­de, at de ik­ke har kon­trol med, hvad der sker,« si­ger Nils Vest. Han har en mi­stan­ke om, at en del af de nye pus­he­re er hy­re­de mel­lem­ma­end for det, han kal­der »gros­se­ger­le­det« - has­hens bag­ma­end.

I går mor­ges, få ti­mer ef­ter sky­de­ri­et, tord­ne­de po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fo­de mod frista­den. Han sag­de på et pres­se­mø­de, at chri­sti­a­nit­ter­ne må »ta­ge ske­en i den an­den hånd«. Et wa­ke-up-call »Det her må va­e­re et wa­ke-up-call til Chri­sti­a­nia. Nu har det kri­mi­nel­le mil­jø for al­vor over­ta­get. Nu skal de kri­mi­nel­le pres­ses ud,« sag­de en ty­de­ligt op­re­vet Thor­kild Fo­de på pres­se­mø­det.

Den ud­ta­lel­se va­ek­ker un­dren hos Nils Vest. »Ta­enk at en po­li­ti­chef kan si­ge så­dan no­get. Han op­for­drer jo til selv­ta­egt. Po­li­ti­et kan jo ik­ke en­gang få dem ud, så hvor­dan skul­le vi? Det nyt­ter ik­ke no­get, at vi stil­ler os op med vo­res hip­pie-smil. Vi er imod vold, men vi frygter, at nog­le af dem, der står i Pus­her­stre­et, ik­ke har det på sam­me må­de,« si­ger Nils Vest.

Nils Vest me­ner, at pro­ble­mer­ne skyl­des for­bud­det mod hash, der blev ind­ført i 1960’er­ne ef­ter ame­ri­kansk for­bil­le­de, og som ik­ke er ble­vet re­vi­de­ret si­den. Et for­bud, han me­ner bør op­ha­e­ves. Le­der si­de 16

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.