Mista­enkt for sky­de­ri an­holdt i Frank­rig

BT - - NYHEDER -

En 18-årig mand, der er mista­enkt for at stå bag sky­de­ri­et i Sønd er­borg 20. au­gust, er nu an­holdt i Mar­seil­le 11 da­ge ef­ter, sky­de­ri­et fandt sted.

Man­den blev an­holdt i den fran­ske by ef­ter et ta­et sam­ar­bej­de mel­lem fransk og dansk po­li­ti.

Lør­dag 20. au­gust rin­ge­de en bor­ger til po­li­ti­et om et vold­somt ska­en­de­ri, der fandt sted ved en bo­lig­blok på Koral­vej i Søn­der­borg.

Un­der ska­en­de­ri­et kun­ne man hø­re skud, der blev af­fy­ret i bag­grun­den.

Of­fe­ret var en 29-årig mand, der med he­li­kop­ter blev flø­jet til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Da den mista­enk­te stak af umid­del­bart ef­ter sku­depi­so­den, be­gynd­te en om­fat­ten­de po­li­ti­ak­tion i Søn­der­borg.

Tid­li­ge­re har Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti op­lyst, at in­tet ty­der på, at sky­de­ri­et hav­de no­get med ban­der at gø­re.

Der er for­ment­lig ta­le om en kon­flikt mel­lem to per­so­ner, vur­de­re­de po­li­ti­et.

Den an­hold­te blev se­ne­re tors­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Mar­seil­le med hen­blik på ud­le­ve­ring til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.