Mand og hund i

BT - - NYHEDER -

HUNDESPROG Det tror jeg, al­le hund­e­e­je­re kan skri­ve un­der på,« si­ger Poul Thom­sen, mens han klør Lil­le­bror bag øret. For­står ord og to­ne­le­je BT har sat Dan­marks vel nok mest kend­te hund­e­ven sta­ev­ne i hans hjem godt ti ki­lo­me­ter nor­døst for Ran­ders for at hø­re, om der er hold i et nyt un­garsk forsk­nings­pro­jekt.

Forsk­nings­pro­jek­tet, der er ble­vet pu­bli­ce­ret i det an­er­kend­te vi­den­ska­be­li­ge Jeg har haft ti for­skel­li­ge hunde i mit liv, og de har va­e­ret li­ge så for­skel­li­ge, som vi men­ne­sker er det tids­skrift Sci­en­ce, vi­ser, at hunde kan skel­ne mel­lem me­re end ba­re to­ne­le­jet i de ting, der bli­ver sagt til dem. Hunde kan og­så for­stå be­tyd­nin­gen af vis­se ord, der bli­ver sagt.

Det for­kla­rer ho­ved­for­ske­ren bag pro­jek­tet, At­tila An­di­cs, til Vi­den­skab.dk.

»Det er in­ter­es­sant at se, at hunde rent fak­tisk kan for­stå, hvad vi si­ger. Tid­li­ge­re har man tro­et, at hunde kun for­stod in­to­na­tio­nen, alt­så må­den, som tin­ge­ne bli­ver sagt på, men de for­står og­så sel­ve or­de­ne,« for­kla­rer for­ske­ren til Vi­den­skab.dk. Hunde i MR-scan­ner Men­ne­sker ta­ler of­te til hunde da­gen lang, og sam­men med en grup­pe for­ske­re vil­le At­tila An­di­cs un­der­sø­ge, hvor me­get hunde egent­lig for­står.

Der­for tra­e­ne­de for­ske­ren sam­men med si­ne kol­le­ga­er 13 hunde til at kun­ne lig­ge stil­le i en MR-scan­ner.

På den må­de kun­ne for­sker­ne se hund­e­nes hjer­ne­ak­ti­vi­tet, mens de­res eje­re tal­te til dem på for­skel­li­ge må­der.

Og scan­nings­bil­le­der­ne af­slø­re­de, at hund­e­nes hjer­ne ar­bej­de­de på sam­me må­de som men­ne­skets, når det blev rost på en be­stemt må­de i et be­stemt to­ne­le­je. Om­rå­der i den ven­stre hjer­ne­halv­del blev ak­ti­ve, når de fir­be­ne­de gen­kend­te de ro­sen­de ord, men sam­me om­rå­der var inak­ti­ve, når or­de­ne ik­ke gav me­ning, og­så selv­om de blev sagt på en ro­sen­de må­de. For­skel­li­ge li­ge­som men­ne­sker Spør­ger man Poul Thom­sen, så er der dog ik­ke no­get spek­taku­la­ert over de nye forsk­nings­re­sul­ta­ter.

»Det er nok isa­er to­ne­le­jet, der be­ty­der no­get. Du kan godt si­ge no­get vo­la­pyk til hund­en med en dyb, hård stem­me. Så vil den bli­ve

Jeg kan jo ik­ke ta­le med Lil­le­bror om udsmyk­nin­gen af Det Sixtin­ske Ka­pel, men der er in­gen tvivl om, at hunde kan for­stå os i en vis ud­stra­ek­ning Poul Thom­sen

for­s­kra­ek­ket, men det si­ger in­tet om dens for­stå­el­se. Så det, un­der­sø­gel­sen vi­ser - at hunde for­står vis­se ord i et ro­sen­de to­ne­le­je - det un­drer mig ik­ke spor,« si­ger Poul Thom­sen.

Han har al­tid tro­et, at men­ne­skets bed­ste ven for­står me­re, end vi gør os tan­ker om.

»Der fo­re­går me­get me­re i hund­ens san­ser, end vi no­gen­sin­de vil kun­ne for­stå. Lad mig gi­ve dig et ek­sem­pel: Hvis jeg kø­rer hjem ef­ter en tur til Vester­ha­vet, så ved Lil­le­bror al­tid, hvor­når vi er hjem­me. Han rej­ser sig op bag i bi­len, li­ge så snart vi dre­jer ind ad vej­en. Han ved in­stink­tivt, at han er hjem­me. Mi­ne hunde kan og­så gen­ken­de mo­tor­ly­den på min bil,« for­kla­rer Poul Thom­sen, in­den han ud­dy­ber med sin dy­be stem­me:

»Jeg har haft ti for­skel­li­ge hunde i mit liv, og de har va­e­ret li­ge så for­skel­li­ge, som vi men­ne­sker er det. Far­bror, min an­den la­bra­dor, som desva­er­re dø­de sid­ste år, var en helt an­den ty­pe end Lil­le­bror. Han var me­re ef­terta­enk­som, hvor­i­mod Lil­le­bror er me­get me­re fro og li­ge­frem, en lal­leg­lad hund. Og med så for­skel­li­ge per­son­lig­he­der må der fo­re­gå me­re, end vi tror, bag de nut­te­de øj­ne,« si­ger Poul Thom­sen.

FOTO: BO AMSTRUP.

Den 78-åri­ge Dus med dy­re­ne­va­ert Poul Thom­sen er ik­ke i tvivl om, at hunde kan for­stå me­re, end hvad vi men­ne­sker umid­del­bart tror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.