Rum­ra­ket eks­plo­de­ret på te­stram­pe

BT - - NYHEDER -

En rum­ra­ket eks­plo­de­re­de i går un­der test for­ud for af­fy­ring fra rum­cen­tret Ca­pe Ca­na­ve­ral i USA. Det rap­por­te­rer ame­ri­kan­ske me­di­er iføl­ge det ty­ske nyheds­bu­reau dpa. Ra­ket­ten var pro­du­ce­ret af fir­ma­et Spa­ceX og var en så­kaldt Falcon 9-ra­ket. Sel­ska­bet bag - Spa­ce X - op­ly­ser, at in­gen kom no­get til ved ulyk­ken. Fir­ma­et har ho­ved­sa­e­de i Ca­li­for­ni­en, for­sø­ger at re­vo­lu­tio­ne­re ra­ke­tin­du­stri­en, der i øje­blik­ket ta­ber mil­li­o­ner af dol­lar, for­di ra­ket­ter ik­ke kan gen­bru­ges og sen­des op fle­re gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.