’ ’

BT - - NYHEDER -

gen­kendt på ga­den. Og­så af de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner.

»Der er sta­dig folk, der spør­ger mig, hvor­dan det går med Bal­der, selv­om han alt­så dø­de for over 30 år si­den. Så sva­rer jeg: ’Jeg hå­ber, han har det godt, hvor han er’. Det var jo an­dre da­ge den­gang i mo­nopo­lets tid, men det er da lidt utro­ligt, at så man­ge rent fak­tisk så med,« si­ger Poul Thom­sen.

»Jeg sy­nes, det er hyg­ge­ligt, når folk kom­mer op og vil hil­se. Jeg har ik­ke no­get imod at bli­ve gen­kendt, for det er jo af et godt hjer­te, at folk kom­mer hen til mig. Når du har va­e­ret 25 år på tv, så er det alt­så en af kon­se­kven­ser­ne. Hvis man ik­ke kan hol­de dét ud, så må man for­la­de ba­ge­ri et.« Hunde gi­ver dig be­tin­gel­ses­løs kaerlighed. De er al­tid hos dig

Selv­om af­ske­den med DR kom me­re plud­se­ligt, end Poul Thom­sen øn­ske­de, så min­des han i dag ti­den i DR med gla­e­de.

»Selv­føl­ge­lig sav­ner jeg da li­vet som tv-va­ert. Det er vel lidt som en cir­kus­he­st, der sav­ner at ma­er­ke savs­mul­det i ma­ne­gen. Det kan ik­ke und­gås ef­ter 25 år på ska­er­men. Jeg var da og­så vred, da DR plud­se­lig stop­pe­de ’En na­tur­lig for­kla­ring’, for jeg føl­te, at de godt kun­ne ha­ve ta­get mig med på råd. Men jeg gi­der ik­ke va­e­re en bit­ter mand, og DR har gi­vet mig nog­le af de bed­ste op­le­vel­ser og bed­ste ven­ner i mit liv. Det vil jeg al­tid va­e­re tak­nem­me­lig over,« si­ger Poul Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.