Rum­met kal­der

BT - - NYHEDER -

RUMDRØMME For nøj­ag­tig et år si­den skød Andreas Mo­gen­sen sig ind i dan­sker­nes hjer­ter, da hans So­juzra­ket let­te­de i et kni­tren­de flam­me­hav fra Ga­ga­rin-ram­pen i Ka­sak­h­stan og strøg op mod Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion. I de føl­gen­de ti da­ge sad dan­sker­ne tryl­le­bund­ne for­an ska­er­men, mens vo­res helt egen astro­naut rul­le­de dan­ne­brog ud på rum­sta­tio­nen el­ler med et smil slog en kol­bøt­te i va­egt­løs­he­den derop­pe.

Få da­ge ef­ter den hår­de lan­ding på en cen­tra­la­si­a­tisk step­pe an­kom han til Dan­mark for at la­de sig hyl­de af fol­ket, og blandt gra­tu­lan­ter­ne var dron­ning Mar­gret­he, der øn­ske­de at over­dra­ge na­tio­nal­hel­ten en for­nem be­løn­nings­me­dal­je i guld og med in­skrip­tion.

Andreas Mo­gen­sen vil­le gi­ve en lil­le ga­ve igen, så han fik sin ar­bejds­gi­ver, den eu­ro­pa­ei­ske ru­mor­ga­ni­sa­tion ESA, til at la­ve en lil­le roy­al ga­ve i form af et flot bil­le­de, han hav­de ta­get fra rum­sta­tio­nen af et skyfrit Dan­mark med en på­trykt hil­sen til ma­jesta­e­ten.

»Men 30 se­kun­der før jeg skal mø­de hen­de, kig­ger jeg på bil­le­det og op­da­ger, at ESA har skre­vet ’Dron­ni­gen’ i ste­det for ’Dron­nin­gen’. Dybt pin­ligt.«

Hi­sto­ri­en står at la­e­se i et nyt og flot il­lu­stre­ret bog­va­erk om Mo­gen­sen og hans hi­sto­ri­ske mis­sion. Tit­len er ’Andreas Mo­gen­sen: Min rej­se til rum­met’, og den er skre­vet af to kyn­di­ge vi­den­skabsjour­na­li­ster i et na­ert sam­ar­bej­de med den dan­ske astro­naut. Lange ud­sig­ter til ny mis­sion Ber­ling­s­ke mø­der Mo­gen­sen til en snak om bo­gen og ik­ke mindst om frem­ti­den for så­vel ham selv som for den in­ter­na­tio­na­le rum­fart.

Af bo­gen frem­går det, at det ’vir­ke­lig fru­stre­rer Andreas’, at eu­ro­pa­ei­ske astro­nau­ters chan­ce for at kom­me på en ny rum­mis­sion er me­re af­ha­en­gig af po­li­tik og øko­no­mi end af den en­kel­te astro­nauts dyg­tig­hed.

Hvil­ket for­sy­ner ek­sem­pel­vis ty­ske, fran­ske og ita­li­en­ske astro­nau­ter med bed­re rej­seod­ds end selv en frem­ra­gen­de dansk af slagsen. Af den enk­le år­sag, at Dan­marks bi­drag til ESA er va­e­sent­ligt min­dre end de sto­re eu­ro­pa­ei­ske lan­des.

»Det er der al­tid en ri­si­ko for, men jeg tror, at chan­cen for at kom­me på en ny mis­sion trods alt er ri­me­lig god. Det skyl­des og­så, at min før­ste mis­sion var kort. Hvis den hav­de va­ret i et halvt år, vil­le jeg nok va­e­re me­re skep­tisk. Men der bur­de va­e­re en chan­ce på et tids­punkt mel­lem 2020 og 2024.«

»Helt sik­kert. Sam­ti­dig bli­ver du som astro­naut ik­ke kun be­dømt gen­nem prø­ver, men og­så på, hvor­dan du har gen­nem­ført en mis­sion. Her tror jeg, at det har hjul­pet, at al­le i Na­sa har va­e­ret til­fred­se med min ind­sats.« Hou­ston kal­der Den sto­re ame­ri­kan­ske ru­mor­ga­ni­sa­tions an­er­ken­del­se af den dan­ske astro­nauts pra­e­sta­tio­ner af­spej­les og­så af den kends­ger­ning, at Andreas Mo­gen­sen har få­et et ef­ter­trag­tet job i Na­sas ho­ved­kvar­ter i Hou­ston – som of­fi­ci­el for­bin­del­ses­of­fi­cer mel­lem det eu­ro­pa­ei­ske og det ame­ri­kan­ske astro­naut­kor­ps.

Al­le­re­de i na­e­ste uge flyt­ter han med sin hu­stru og snart tre-åri­ge dat­ter til den he­de og pul­se­ren­de te­xan­ske mil­li­onby. Her kom­mer han i de kom­men­de to-tre år til at få et første­hånds kend­skab til den ny­e­ste tek­no­lo­gi til be­man­de­de rum­rej­ser, her­un­der Orion-rum­kaps­len, der ef­ter pla­nen skal brin­ge men­ne­sker til­ba­ge til Må­nen og ul­ti­ma­tivt til Mars. Hvil­ket gør en end­nu me­re even­tyr­lig mis­sion end ’blot’ de 400 km op til rum­sta­tio­nen me­re na­er­va­e­ren­de for den 39-åri­ge dan­sker. I den forbindelse na­ev­ner han sin kol­le­ga, den ita­li­en­ske astro­naut­ve­te­ran Paulo Nespo­li, der i maj na­e­ste år sen­des op til rum­sta­tio­nen, hvor ita­li­e­ne­ren vil fejre sin 61 års fød­sels­dag. »Jeg kan me­get vel ha­ve me­re end 20 år til­ba­ge som astro­naut. I 2024 el­ler må­ske 2028 bli­ver rum­sta­tio­nen skrot­tet, og så ven­des blik­ket for al­vor mod an­dre desti­na­tio­ner. Jeg har nok ik­ke no­gen chan­ce for at nå at kom­me med til Mars. Men Må­nen el­ler en mis­sion til en na­er­lig­gen­de aste­roi­de bur­de lig­ge in­den for mu­lig­he­der­nes gra­en­se,« si­ger Andreas Mo­gen­sen med et drøm­men­de blik og fort­sa­et­ter: »Det vil na­tur­lig­vis va­e­re helt spe­ci­elt at kom­me til­ba­ge til rum­sta­tio­nen og kom­me på rumvan­dring – ba­re fly­ve ud i sin rum­dragt og sva­e­ve på yder­si­den af sta­tio­nen. Men der vil va­e­re no­get helt fan­ta­stisk RUMHISTORIEN

I na­e­ste uge flyt­ter den 39-åri­ge dan­sker med sin fa­mi­lie til Hou­ston i USA for at til­tra­e­de job­bet som for­bin­del­ses­of­fi­cer mel­lem det eu­ro­pa­ei­ske og det ame­ri­kan­ske astro­naut­kor­ps. ved rent fak­tisk at lan­de på over­fla­den af et him­mel­le­ge­me, Må­nen f.eks. Åb­ne lu­gen, og tra­e­de ud og kig­ge på en helt an­den ver­den og ta­en­ke over, hvad man mon fin­der og op­da­ger i dag.«

Men fo­re­lø­big er det Hou­ston, der kal­der. Samt den me­re na­er­va­e­ren­de drøm om en musku­løs og lyn­hur­tig Dod­ge Chal­len­ger-sport­s­vogn i en ame­ri­kansk ga­ra­ge. Der vil va­e­re no­get helt fan­ta­stisk ved rent fak­tisk at lan­de på over­fla­den af et him­mel­le­ge­me, Må­nen f.eks. Åb­ne lu­gen og tra­e­de ud og kig­ge på en helt an­den ver­den og ta­en­ke over, hvad man mon fin­der og op­da­ger i dag

Bo­gen er ud­gi­vet af Po­li­ti­kens For­lag og skre­vet af jour­na­li­ster­ne Hen­rik Ben­dix og Thomas Djur­sing i et na­ert sam­ar­bej­de med astro­nau­ten.

I det for­løb­ne år har Mo­gen­sen for ful­de hu­se holdt fored­rag på na­e­sten 100 sko­ler, bi­bli­o­te­ker og lig­nen­de lan­det over.

Han har op­nå­et sta­tus som na­tio­nal­helt og frem­ha­e­ves for at ha­ve for­ø­get in­ter­es­sen for vi­den­skab blandt børn og un­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.