Flå­den ind­ta­ger Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

FLÅDEØVELSE Ud­sig­ten i Kø­ben­havns Havn bli­ver i we­e­ken­den grå, når ik­ke fa­er­re end 36 flå­de­far­tø­jer i for­skel­lig stør­rel­se la­eg­ger til for at for­be­re­de sig til flå­deø­vel­sen Nort­hern Coasts i Øster­sø­en. Søva­er­nets Tak­ti­ske Stab er tov­hol­der på øvel­sen, der om­fat­ter 13 na­tio­ner og af­vik­les i de na­e­ste fjor­ten da­ge. Ud­over de sto­re ma­eng­der me­tal i vand­kan­ten vil kø­ben­hav­ner­ne og­så op­le­ve, at de­le af hav­ne­om­rå­det bli­ver spa­er­ret af med gu­le hegn, så nys­ger­ri­ge ik­ke kom­mer for ta­et på de man­ge ski­be. Åbent skib Er man imid­ler­tid in­ter­es­se­ret i hav­ne­in­va­sio­nen, sør­ger for­sva­ret for, at der i we­e­ken­den vil va­e­re ad­gang for of­fent­lig­he­den til nog­le af ski­be­ne.

Bå­de lør­dag og søn­dag i tids­rum­met 13-16 kan man kom­me om bord på blandt an­det den dan­ske fre­gat Ni­els Ju­el, en tysk kor­vet el­ler en spansk og en po­rtu­gi­sisk fre­gat.

De åb­ne ski­be lig­ger en­ten ved sku­e­spil­hu­set for en­den af Nyhavn el­ler på Lan­ge­li­nie, og ene­ste be­tin­gel­se for at kom­me om bord er, at be­sa­et­nin­gen må kig­ge de be­sø­gen­des lom­mer igen­nem.

I fald man skul­le øn­ske at be­sø­ge ski­be­ne, skal man va­e­re klar over, at man af sik­ker­heds­hen­syn vil bli­ve vi­si­te­ret, før man går om bord. Man må ik­ke med­brin­ge kni­ve, sak­se, sky­de­vå­ben, fyr­va­er­ke­ri og be­hol­de­re un­der tryk, op­ly­ser for­sva­ret.

Ef­ter we­e­ken­den, hvor be­sa­et­nin­ger­ne skal kl­ar­gø­re ski­be­ne og af­pud­se de sid­ste de­tal­jer in­den øvel­sen, sta­ev­ner ski­be­ne man­dag ud i far­van­det om­kring Sja­el­land og i Øster­sø­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.