’ ’

BT - - DEBAT -

på Chri­sti­a­nia, der har ans va­ret for det, der er sket med sku­depi­so­den. Og Pus­her Stre­et skal ryd­des fuld­sta­en­dig Vi vil ha­ve og luk­kes helt ned. Vi vil ha­ve døg­nover­våg­ning

døg­nover­våg­ning af Chri­sti­a­nia og Pus­her Stre­et, der skal va­e­re vi­deo­ka­me­ra­er overalt, så vi kan føl­ge med i, hvad der

af Chri­sti­a­nia, sker. Der skal og­så va­e­re man­ge fle­re be­tjen­te til ste­de der­u­de, det er jo og­så der skal va­e­re det, vi tid­li­ge­re har sagt.

vi­deo­ka­me­ra­er in­gen må­de at le­ga­li­se­re overalt has­hen. Så fin­der de kri­mi­nel­le ban­der ba­re nye ind­tje­nings­må­der. Det lø­ser in­gen pro­ble­mer. Hvad skal vi så gø­re, når de ba­re sa­el­ger ko­kain, am­fe­ta­min og her­o­in i ste­det for hash? Hash skal ik­ke le­ga­li­se­res.

DET ER BANDERNE DET NYT­TER PÅ

ik­ke no­get at heg­ne Chri­sti­a­nia ind i pig­t­råd, det tror vi ik­ke på, men vi skal for­plig­te chri­sti­a­nit­ter­ne på, at de over­hol­der den af­ta­le, de har la­vet med sta­ten. Og så skal vi ha­ve luk­ket helt ned for Pus­her Stre­et. Den skal ud­ryd­des. Vi kan ik­ke ac­cep­te­re et lov­løst sted i Dan­mark, der ik­ke fun­ge­rer ef­ter de sam­me reg­ler som re­sten af lan­det.

DET NYT­TER HEL­LER

at vi har symp­tom­be­hand­let i for lang tid i for­sø­get på at kom­me has­hhand­len til livs på Chri­sti­a­nia. Vi kan sag­tens bli­ve ved. men det lø­ser in­gen pro­ble­mer. Den ene­ste hold­ba­re løs­ning på lang sigt er at få le­ga­li­se­ret hash og gjort det stats­kon­trol­le­ret. Vi bli­ver nødt til at be­gyn­de et sted. Og hvis de kri­mi­nel­le så be­gyn­der at sa­el­ge hår­de stof­fer, må vi ta­ge det na­e­ste skridt. Men vi skal be­gyn­de der, hvor der er et helt åben­lyst pro­blem - den or­ga­ni­se­re­de has­hhan­del. Hvis det fø­rer til nye pro­ble­mer, må vi sa­et­te os ned og snak­ke om dem.

VI ME­NER KLART,

det er okay, hvis chri­sti­a­nit­ter­ne over­tra­e­der den af­ta­le, de har la­vet med sta­ten. El­ler hvis der er nog­le chri­sti­a­nit­ter, der hol­der hån­den un­der ro­ck­er- og ban­de­mil­jø­et og den or­ga­ni­se­re­de has­hhan­del. Det ta­ger vi skar­pt af­stand fra. Men vi skal ind­le­de med at an­gri­be pro­ble­met ved at le­ga­li­se­re has­hhan­de­len. Så tror jeg, Chri­sti­a­nia bli­ver et langt me­re vel­fun­ge­ren­de sted, end det er i dag.

VI SY­NES IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.