Har de no­get at skju­le på Nauru?Tre

Tre med­lem­mer af Fol­ke­tin­get blev na­eg­tet ad­gang til den lil­le østat Nauru, som mod­ta­ger bå­d­flygt­nin­ge fra Au­stra­li­en

BT - - DEBAT -

Den au­stral­ske asyl­po­li­tik fun­ge­rer godt langt hen ad vej­en, men myste­ri­et om for­hol­de­ne på Nauru la­eg­ger en da­em­per på be­gej­strin­gen. Jeg er net­op kom­met til­ba­ge ef­ter en lil­le uges stu­di­e­tur til Au­stra­li­en, hvor jeg sam­men med Fol­ke­tin­gets Ud la­en d in­ge ud­valg bland tan­det har set på Au­stra­li­ens asyl-og flygt­nin­ge­mo­del. Det er vir­ke­lig vig­tigt, at man som MF’er ser, hvor­dan tin­ge­ne bli­ver gjort an­dre ste­der i ver­den. Der­for var det og­så pla­nen, at vo­res seks mand sto­re de­le­ga­tion skul­le be­sø­ge stil­le­hav­sø­en Nauru, en ø, der har ta­get imod nog­le af Au­stra­li­ens af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Desva­er­re vi­ste det sig, at halv­de­len af vo­res de­le­ga­tion ik­ke kun­ne kom­me ind, selv­om vi blev lo­vet det in­den af­rej­sen fra Dan­mark. Det dre­je­de sig om Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen (EL), Jacob Mark (SF) og un­der­teg­ne­de.

Når de på den må­de af­vi­ser be­søg fra det hal­ve af en dansk de­le­ga­tion, kan man godt få tan­ken, at no­get er galt Na­ser Kha­der, Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve

AT JO­HAN­NE SCH­MIDT-NI­EL­SEN og Jacob Mark ik­ke fik visum, kan bun­de i, at de før af­rej­sen fra Dan­mark var me­get kri­ti­ske over­for Nauru-mo­del­len, men at jeg ik­ke fik ad­gang, er kom­plet ufor­stå­e­ligt. Om det har no­get med mit navn, fø­de­sted el­ler med min sik­ker­hed at gø­re, ved jeg ik­ke, da jeg end­nu ik­ke har få­et en for­kla­ring. Jeg har på in­tet tids­punkt ud­talt mig kri­tisk, for det før­ste for­di jeg af sik­ker­heds­hen­syn ik­ke forta­el­ler no­gen, hvor jeg ta­ger hen. For det an­det vil­le jeg ven­te med at ud­ta­le mig om for­hol­de­ne på Nauru, ind­til jeg ved selv­syn hav­de dan­net mig et ind­tryk. Og ind­tryk har vi få­et. VI HAR FØRST og frem­mest få­et af­li­vet nog­le myter om den au­stral­ske asyl­mo­del. I dan­ske me­di­er la­e­ser man kun sja­el­dent om, at de hvert år gi­ver 200.000 ind­van­dre­re op­hold­stil­la­del­se. Ind­van­dre­re, som Au­stra­li­en og de au­stral­ske virk­som­he­der har brug for. Det er og­så sja­el­dent, at man hø­rer om de 15.000 flygt­nin­ge, som Au­stra­li­en får til lan­det hvert år. Halv­de­len af dem hen­tes fra flygt­nin­ge­lej­re­ne i na­er­om­rå­der­ne, og den an­den halv­del kom­mer til lan­det gen­nem sponso­rer. Når per­so­ner bo­sat i Au­stra­li­en har for­fulg­te fa­mi­lie­med­lem­mer i for ek­sem­pel Mel­le­mø­sten, kan man hen­te dem til lan­det ved at ga­ran­te­re, at de ik­ke be­la­ster sta­ten øko­no­misk. De flygt­nin­ge, som gen­nem men­ne­skes­mug­le­re kom­mer til Au­stra­li­en med båd, op­fat­ter man som nog­le, der har sprun­get over i kø­en, og de bli­ver straks sendt va­ek igen. Men nu for­hol­der det sig så­dan, at man ik­ke må sen­de no­gen til­ba­ge til fa­re, og det er der­for, Au­stra­li­en har la­vet en af­ta­le med Nauru om at sen­de de af­vi­ste asylan­sø­ge­re til øen. Det har vir­ket me­get pra­e­ven­tivt. Der kom­mer ik­ke så man­ge bå­de­flygt­nin­ge la­en­ge­re. JEG KAN SE for­nuf­ten i den au­stral­ske po­li­tik, og vi har fo­re­slå­et no­get lig­nen­de, men jeg er usik­ker på, hvor godt Nauru-mo­del­len fun­ge­rer. Man må ger­ne af­vi­se folk ved gra­en­sen, så la­en­ge man ud­vi­ser til et sik­kert sted. Det er iføl­ge kon­ven­tio­ner­ne ik­ke en men­ne­ske­ret at få asyl, men en men­ne­ske­ret ik­ke at bli­ve sendt til­ba­ge til usik­ker­hed. Men spørgs­må­let er, om Nauru er et sik­kert sted? Ud fra rap­por­ter vir­ker det ik­ke til, at man respek­te­rer men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i lej­re­ne, og når de på den må­de af­vi­ser be­søg fra det hal­ve af en dansk de­le­ga­tion, kan man godt få tan­ken, at no­get er galt. Har de no­get at skju­le på Nauru? Jeg vil­le ger­ne ha­ve set, at det ik­ke er til­fa­el­det, men det fik jeg ik­ke mu­lig­hed for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.