Kosttilskud

BT - - NYHEDER -

KOSTTILSKUD 64 pct. af dan­sker­ne spi­ser kosttilskud, som er et sup­ple­ment til ko­sten i form af vitaminer, mineraler, ur­ter el­ler an­dre na­e­rings­stof­fer og har ude­luk­ken­de til for­mål at sup­ple­re den dag­li­ge kost. Det er ik­ke be­reg­net til at be­hand­le syg­dom­me. Kosttilskud skal le­ve op til reg­ler­ne for fø­de­va­rer, men der stil­les ik­ke sa­er­ligt sto­re krav til do­ku­men­ta­tion af virk­ning, li­ge­som for­hand­le­ren ik­ke er for­plig­tet til at op­ly­se bi­virk­nin­ger. Tal der­for al­tid med din la­e­ge, når du be­gyn­der at ta­ge et kosttilskud - isa­er hvis du sam­ti­dig ta­ger an­den me­di­cin. Mul­ti­vi­ta­min- og mi­ne­ral­tilskud 48 pct. af dan­sker­ne ta­ger en mul­ti­vi­ta­min-pil­le, selv om langt de fle­ste får da­ek­ket de­res be­hov for vitaminer og mineraler gen­nem ko­sten. An­be­fa­ling: Småt­spi­sen­de ae­l­dre bør spi­se en mul­ti­vi­ta­min­pil­le. Re­sten af den dan­ske be­folk­ning bør i ste­det fo­ku­se­re på at spi­se va­ri­e­ret af grøntsager, kød, fisk og fuld­kornspro­duk­ter. Hvis du va­el­ger at gi­ve dit barn et vi­ta­min- og/el­ler mi­ne­ral­tilskud, er det vig­tigt at va­el­ge et pro­dukt til børn. Fi­ske­o­lie An­be­fa­ling: Plan­te­ba­se­ret kosttilskud 5 pct. af dan­sker­ne ta­ger kosttilskud, hvor de ak­ti­ve stof­fer kom­mer fra plan­ter som f.eks. hvid­løg, in­ge­fa­er og gin­seng. De bli­ver of­te ta­get som syg­doms­fore­byg­gen­de i for­hold til f.eks. for­kø­lel­se og bla­e­re­be­ta­en­del­se el­ler som symp­tom­da­em­pen­de i forbindelse med f.eks. gigt. An­be­fa­ling: Der er of­fi­ci­el­le an­be­fa­lin­ger i for­hold til plan­te­ba­se­re­de kosttilskud. Tror du på, at det har en virk­ning, kan du af­prø­ve pro­duk­tet en må­neds tid. Hvis virk­nin­gen ik­ke har vist sig ef­ter en må­ned, er der ik­ke grund til at ka­ste fle­re pen­ge ef­ter det. Va­er op­ma­er­k­som på, at det kan gi­ve bi­virk­nin­ger, hvis det ta­ges sam­men med an­den me­di­cin. F.eks. kan kosttilskud med gink­go bi­lo­ba og hvid­løg for­sta­er­ke virk­nin­gen af blod­for­tyn­den­de me­di­cin En­kel­te vitaminer og mineraler Vi får stort set da­ek­ket vo­res be­hov for vitaminer og mineraler gen­nem ko­sten med und­ta­gel­se af D-vi­ta­min (isa­er om vin­te­r­en) og jern (isa­er un­ge pi­ger). An­be­fa­ling: D-vi­ta­min: Jern: Calci­um: Fol­in­sy­re An­dre kosttilskud Man kan og­så ta­ge kosttilskud, der in­de­hol­der kof­fe­in el­ler an­dre stof­fer, der al­le­re­de fin­des i krop­pen, som f.eks. cho­lin og ami­no­sy­rer. Den ty­pe af kosttilskud bli­ver blandt an­det ta­get for at hol­de hjer­nen skarp el­ler for at få me­re ener­gi. An­be­fa­ling: Der er of­fi­ci­el­le an­be­fa­lin­ger i for­hold til an­dre kosttilskud. Tror du på, at det har en virk­ning, kan du af­prø­ve pro­duk­tet en må­neds tid. Hvis virk­nin­gen ik­ke har vist sig ef­ter en må­ned, er der ik­ke grund til at ka­ste fle­re pen­ge ef­ter det. Va­er op­ma­er­k­som på, at det kan gi­ve bi­virk­nin­ger, hvis det ta­ges sam­men med an­den me­di­cin. NATURMEDICIN Naturmedicin er be­reg­net til at be­hand­le mod syg­dom. Der bli­ver ik­ke stil­let li­ge så hø­je krav til do­ku­men­ta­tion af na­tur­me­di­cins virk­ning som til al­min­de­lig me­di­cin. For­hand­le­ren skal blot san­syn­lig­gø­re, at der er en ef­fekt. Selv­om de virk­som­me stof­fer i naturmedicin kom­mer fra na­tu­ren og ik­ke er me­re kon­cen­tre­re­de, end de fin­des i na­tu­ren, så kan der va­e­re bi­virk­nin­ger. Isa­er hvis de ta­ges sam­men med an­den me­di­cin, da det kan for­sta­er­ke virk­nin­gen. På srab.dk kan du la­e­se om de god­kend­te na­tur­la­e­ge­mid­lers virk­ning og bi­virk­nin­ger.

43 pct. af dan­sker­ne ta­ger kosttilskud, som in­de­hol­der om­e­ga3-fedt­sy­rer og­så kaldt fi­ske­o­lie. Ty­pisk gør man det for at fore­byg­ge hjer­te-kar-syg­dom­me, da­em­pe gigtsymp­to­mer, el­ler for­di man slet ik­ke spi­ser fisk.

Li­ge­som med vitaminer og mineraler ga­el­der det, at man op­når den bed­ste ef­fekt ved at spi­se sig til fi­ske­o­li­er­ne. Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at man spi­ser 350 gram fisk om ugen. Her­af ca. 200 gram fed fisk som f.eks. laks, ør­red, ma­k­rel og sild. Spi­ser man ik­ke fisk, er fi­ske­o­lie­tilskud en mu­lig­hed. Va­er op­ma­er­k­som på, at fi­ske­o­lie kan for­sta­er­ke virk­nin­gen af blod­for­tyn­den­de me­di­cin.

Ge­ne­relt: Und­gå sto­re do­ser, med­min­dre en la­e­ge har an­be­fa­let dig det, da det kan va­e­re far­ligt.

Der er en sa­er­lig ri­si­ko for, at små børn op til 2 år, gravi­de, ae­l­dre og per­so­ner, der får for lidt so­l­eks­po­ne­ring el­ler har mørk hud, får for lidt D-vi­ta­min. Der­for an­be­fa­ler sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, at dis­se grup­per ta­ger et D-vi­ta­min-til­skud.

Un­ge kvin­der, som men­stru­e­rer og sam­ti­dig kun spi­ser lidt kød, kan ha­ve be­hov for et til­skud af jern. Li­ge­som for tid­ligt fød­te får jer­n­tilskud.

Calci­um­tilskud kan kom­me på ta­le for børn og gravi­de, som er al­ler­gi­ske over­for ma­elk. Folk med ri­si­ko for knog­les­kør­hed an­be­fa­les til­skud af calci­um og D-vi­ta­min.

(Bvi­ta­min): Gravi­de og kvin­der som plan­la­eg­ger at bli­ve gravi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.