Dan­sker fil­mer med 100 fo­to­mo­del­ler

BT - - NYHEDER -

STORFILM Det se­ne­ste par år har va­e­ret trav­le for dan­ske An­ders He­in­ri­ch­sen. Med rol­ler i film som ’Guld­ky­sten’ og tv-se­ri­er­ne ’Ba­de­ho­tel­let’ og ’Bed­rag’ har sku­e­spil­le­ren ik­ke va­e­ret til at kom­me udenom. Na­e­ste år bli­ver det dog end­nu stør­re, når han to­ner frem på det sto­re la­er­red i sel­skab med su­per­stjer­ner som Ri­han­na og Ca­ra De­le­ving­ne i fil­men ’Va­le­ri­an and the City of a Thous­and Pla­nets’.

»Jeg tog til Pa­ris i en uge og ar­bej­de­de på fil­men. Det var vir­ke­lig sjovt, men me­get li­ge­som at ar­bej­de an­dre ste­der. Det var ba­re ti gan­ge stør­re,« forta­el­ler stjer­ne­spi­ren, der dog ik­ke skul­le fil­me sce­ner sam­men med de to kend­te kvin­der.

Fil­men er ba­se­ret på sci­en­ce fi­ction-teg­ne­se­ri­en ’Linda og Va­len­tin’, der me­nes at ha­ve va­e­ret grund­lag for blandt an­det uni­ver­set i Star Wars.

Se­ri­en har iføl­ge An­ders He­in­ri­ch­sen et bud­get på godt en mil­li­ard dan­ske kro­ner, og det kun­ne ma­er­kes, forta­el­ler sku­e­spil­le­ren.

»Der var he­le ti­den tre as­si­sten­ter, som al­le med­del­el­ser skul­le igen­nem, og hvis vi skul­le fil­me uden­for, blev vi pak­ket ind i ta­ep­per for at hol­de det he­le hem­me­ligt. Det var me­get sjovt,« si­ger han. To da­ge - 100 mo­del­ler Fil­mens in­struk­tør er hel­ler ik­ke en ukendt her­re. Fran­ske Luc Bes­son har stå­et i spid­sen for film som ’Lu­cy’ og ’Det fem­te ele­ment’, og har en Baf­ta-pris stå­en­de der­hjem­me.

»Jeg måt­te da nog­le gan­ge ta­ge mig selv i at ta­en­ke, ’nå ja, nu står jeg og snak­ker med Luc Bes­son,’ så på den må­de var det vir­ke­lig stort,« si­ger An­ders He­in­ri­ch­sen.

Al­li­ge­vel var det ik­ke mø­det med den ver­den­skend­te in­struk­tør el­ler den sce­ne, der blev ind­spil­let med ho­ved­rol­len Da­ne DeHaan, der står kla­rest i hukom­mel­sen.

»Det må va­e­re ,da jeg brug­te to da­ge i sel­skab med 100 fo­to­mo­del­ler,« gri­ner den un­ge dan­sker.

Fil­men har få­et tit­len ’Va­le­ri­an and the City of a Thous­and Pla­nets’ og har plan­lagt dansk pre­mi­e­re den 20. juli 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.