TIP BT Hau­gaard øn­sker sig An­den i en ele­va­tor

BT - - TV -

I går blev årets ko­mi­ker kå­ret, men én ting er at va­e­re sjov, når man har brugt et helt år på at for­be­re­de og af­prø­ve si­ne jo­kes. No­get an­det er at va­e­re sjov, når man sid­der på to­mands­hånd og skal bru­ge al­le si­ne kra­ef­ter på at hol­de en sam­ta­le kø­ren­de. BT tog i går ud til Zulu Co­me­dy Gal­la og spurg­te ko­mi­ker­ne, hvem de helst vil­le ha­ve un­der fi­re øj­ne. I lang tid.

Der­for op­stil­le­de vi føl­gen­de sce­na­rie for de fest­g­la­de ko­mi­ke­re på den rø­de lø­ber: ’Hvis du skul­le sid­de fast i en ele­va­tor i 12 ti­mer, hvil­ken af di­ne kol­le­ga­er skul­le du så ha­ve sel­skab af? Og hvem skul­le du ik­ke?’

Jacob Hau­gaard var mødt op i et fest­ligt jak­kesa­et og var klar i spyt­tet, da han skul­le va­el­ge sin ele­va­tormak­ker: »An­ders Mat­t­he­sen! Han er sjov, men så sy­nes jeg og­så, at han vir­ker in­ter­es­sant. Man skal jo kun­ne snak­ke om me­re end sjov, og han vir­ker til at kun­ne va­e­re al­vor­lig og­så«

Den tid­li­ge­re fol­ke­tings­po­li­ti­ker var mødt op i et spe­ci­el­de­sig­net jak­kesa­et pry­det med en mas­se bil­le­der af po­li­ti­ke­re igen­nem ti­den. Og det var ik­ke uden grund.

»Po­li­ti­ker­ne for­hand­ler jo fi­nans­lov i dis­se da­ge, så nu re­pra­e­sen­te­rer jeg dem i dag,« for­tal­te Jacob Hau­gaard ved den rø­de lø­ber Jacob Hau­gaard Helst: »An­ders Mat­t­he­sen! Jeg sy­nes, at han vir­ker in­ter­es­sant. Man skal jo kun­ne snak­ke om me­re end sjov, og han vir­ker til og­så at va­e­re al­vor­lig« Mindst: »In­gen! Der er fak­tisk in­gen, som jeg vil­le und­gå« To­bi­as Dybvad Helst: »Thomas Var­berg. Han kun­ne godt ha­ve en skin­kesandwich i in­der­lom­men. Jeg ta­en­ker i over­le­vel­se!« Mindst: »Tor­ben Chris. Og hans bror. De prut­ter syn­kront, li­ge så snart de tra­e­der ind i en ele­va­tor.« Thomas Hart­mann Helst: »Jo­na­tan Spang. Han er un­der­hol­den­de, men kan og­så va­e­re be­la­e­ren­de og se­ri­øs.« Mindst: »Dan An­der­sen. Han er en af mi­ne bed­ste ven­ner, men han har lidt for me­get luft i ma­ven, så der skal man helst va­e­re et sted, hvor man kan slip­pe va­ek« Thomas Skov Helst: »Ru­ben Søtoft. Han er me­get sjov og char­me­ren­de. Jeg ser mig selv i ham.« Mindst: »Geo. Vi har li­ge skre­vet en bog sam­men, så jeg vil ik­ke bru­ge for me­get tid med ham. Slet ik­ke 12 ti­mer«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.