SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2010. (Flip­ped) Juli Ba­ker el­sker 3 ting! At sid­de højt op­pe i sit vel­si­gen­de ahor­n­trae, at de­le ae­ge­ne fra si­ne høns rundt til na­bo­er­ne og Bry­ce! Det har hun gjort la­en­ge og hun er helt sik­ker på, at hun en dag får lov at kys­se ham. Bry­ce sy­nes dog, at Juli er lidt ma­er­ke­lig – hvad la­ver hun op­pe i det trae? Han er ik­ke sa­er­lig sød ved hen­de. Men som årer­ne går, be­gyn­der Julis sa­er­he­der at vir­ke lidt char­me­ren­de, mens Bry­ces, før­hen så smuk­ke, øj­ne be­gyn­der at vir­ke lidt tom­me. Et me­get fint ro­man­tisk dra­ma om den før­ste sto­re kaerlighed.In­str. Rob Re­i­nerMedv. Ant­ho­ny Edwards, Re­bec­ca de Mor­nay, Jo­hn Ma­ho­ney og Ai­dan Qu­inn Med­vir­ken­de: Juli Ba­ker: Ma­de­li­ne Car­roll, Bry­ce Loski: Cal­lan McAulif­fe, Pat­sy Loski: Re­bec­ca De Mor­nay In­struk­tion: Rob Re­i­ner. Ka­nal 4 kl. 15.10 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1991. (Doc Hol­lywood) Den smar­te, am­bi­tiø­se la­e­ge Ben Sto­ne for­la­der Was­hin­g­ton for at star­te en kar­ri­e­re som pla­stik­kirurg i Hol­lywood. Et bil­uheld ved den lil­le by Gra­dy i South Carolina sa­et­ter dog hur­tigt en stop­per for Bens frem­tids­pla­ner. By­en mang­ler nem­lig en la­e­ge og er lyn­hur­tig til at ud­nyt­te Ben. Ben ac­cep­te­rer mod­vil­ligt stil­lin­gen som lands­byla­e­ge vel vi­den­de, at det kun er for en kort pe­ri­o­de. Han kom­mer imid­ler­tid hur­tigt på an­dre tan­ker, da han mø­der den smuk­ke, ut­ra­di­tio­nel­le Lou, der til­fa­el­dig­vis og­så er hans am­bu­lan­ce­fø­rer ... Medv.: Dr. Benjamin »Ben« Sto­ne: Michael J. Fox, Nan­cy Lee Ni­chol­son: Brid­get Fon­da, Hank Gor­don: Woo­dy Har­rel­son In­struk­tion: Michael Ca­ton-Jo­nes. TV 2 kl. 16.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.