Ke­vin mel­der sig kø­re­klar

»Den tog rø­ven på mig. End­nu en gang,« sag­de Ke­vin Magnus­sen i går om sin Re­nault-ra­cer og kar­ri­e­rens vil­de­ste uheld i Bel­gi­ens Grand Prix. Nu er han kom­met sig og klar til søn­da­gens grand­prix

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk Peter Ny­gaard | spor­ten@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen er på re­kord­tid ble­vet klar til at kø­re For­mel 1. Selv om den ’tog rø­ven på ham’ og for­år­sa­ge­de dan­ske­rens va­er­ste uheld i kar­ri­e­ren for un­der en uge si­den, frygter han ik­ke at sa­et­te sig i Re­naults ra­cer, når der i we­e­ken­den kø­res på Mon­za-ba­nen. 23-åri­ge Ke­vin Magnus­sen for­lod Bel­gi­ens Grand Prix med et brag søn­dag. Men al­le­re­de i går var han til­ba­ge i For­mel 1-pit­ten og klar til at ta­ge fat på end­nu et løb ved Ita­li­ens Grand Prix på Mon­za-ba­nen.

Et sår på an­k­len og øm­me mus­k­ler var kon­se­kven­sen af mø­det med da­ek-bar­ri­e­ren med små 300 ki­lo­me­ter i ti­men for dan­ske­ren, der brug­te en halv ti­me hos FIAs la­e­ge på at bli­ve tjek­ket, og så var Ke­vin Magnus­sen of­fi­ci­elt god­kendt til at kø­re For­mel 1 igen.

»Jeg er kom­met hur­tigt over uhel­det, og der er kun en smu­le øm­hed til­ba­ge. Der er ik­ke så me­get at si­ge om uhel­det. Jeg ’tab­te’ bi­len – den tog rø­ven på mig. End­nu en gang,« sag­de Ke­vin Magnus­sen i går ef­ter­mid­dag til BT.

»Jeg ram­te cur­ben (kants­te­nen, red.) en lil­le smu­le me­re end på de an­dre om­gan­ge, og så la­ve­de bi­len hjul­spin op­pe i luf­ten, og jeg ’tab­te’ den. Vo­res bil er jo ik­ke god til at kø­re over cur­ber­ne. Men det er helt klart det vil­de­ste uheld, jeg har haft,« fort­sat­te den dan­ske For­mel 1-kø­rer, der i går var en af per­so­ner­ne i cen­trum på Mon­za, hvor han var med til den of­fi­ci­el­le pres­se­kon­fe­ren­ce for at forta­el­le om sit uheld og til­stand.

Og un­der den se­an­ce stil­le­de en uden­land­sk jour­na­list det me­get jord­na­e­re og lo­gi­ske spørgs­mål om, hvor­vidt den vold­som­me op­le­vel­se vil­le få Ke­vin Magnus­sen at let­te me­re på spe­e­de­ren.

Det af­vi­ste den dan­ske ra­cer­kø­rer dog fuld­sta­en­dig.

»Der er ik­ke så me­get at be­kym­re sig om, og jeg kom­mer til at gi­ve fuld gas,« sag­de Ke­vin Magnus­sen og hen­vi­ste til, hvor god sik­ker­he­den er i en For­mel 1-ra­cer.

På Mon­za får Ke­vin Magnus­sen ik­ke sin sa­ed­van­li­ge bil at kø­re i. Ska­der­ne på hans Re­nault vi­ste sig så om­fat­ten­de, at dan­ske­ren i ste­det skal be­nyt­te tea­mets re­ser­ve-ra­cer. Slip­per for straf­pla­ce­rin­ger Hel­dig­vis for Ke­vin Magnus­sen slip­per han for straf­pla­ce­rin­ger for at skif­te mo­tor og gear­kas­se til Ita­li­ens Grand Prix. Og der­med bør al­le ulem­per ved søn­da­gens af­kør­sel va­e­re ryd­det af vej­en.

»Jeg får in­gen straf, for vi har end­nu ik­ke brugt det mak­si­ma­le an­tal mo­to­rer el­ler gear­kas­ser. Men det har for ek­sem­pel va­e­ret nød­ven­digt at skif­te tur­bo­en, så det ta­el­ler med i regn­ska­bet,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Da den dan­ske ra­cer­kø­rer ud­gik i Bel­gi­en, lå han på en im­po­ne­ren­de ot­ten­de­plads. Og hå­bet om igen at op­le­ve frem­gang le­ve­de hos Ke­vin Magnus­sen.

»Vi hav­de jo en god we­e­kend i Bel­gi­en med god fart i bi­len, så jeg gla­e­der mig til at kom­me i gang igen og til at se, om vi kan hol­de ni­veau­et fra Spa-Fran­cor­champs. Det kun­ne

Vi hav­de jo en god we­e­kend i Bel­gi­en med god fart i bi­len, så jeg gla­e­der mig til at kom­me i gang igen og til at se, om vi kan hol­de ni­veau­et Ke­vin Magnus­sen

va­e­re ble­vet et godt løb. Vi hav­de ik­ke far­ten til at over­ha­le, men da­eks­li­ta­gen så for­nuf­tig ud, så jeg kun­ne må­ske va­e­re kom­met frem i fel­tet ved hja­elp af en god stra­te­gi,« for­tal­te Ke­vin Magnus­sen og til­fø­je­de:

»Jeg hå­ber me­get, at den frem­gang, vi oplevede i Spa-Fran­cor­champs, og­så vil kun­ne bru­ges her. Bort­set fra de to chi­ka­ner er der man­ge høj­fart­s­sving her i Mon­za. Top­fart på langsi­der­ne er jo ik­ke vo­res al­ler­sta­er­ke­ste si­de, men vi må se, hvor me­get det re­elt be­ty­der.«

På Mon­za er der ud over Ke­vin Magnus­sen et dansk isla­et i dom­mertår­net. Her sid­der Le Mans­leg­en­den Tom Kri­sten­sen med i dom­mer­pa­ne­let som kø­rer­nes tals­mand i si­tu­a­tio­ner, hvor epi­so­der på ba­nen kan en­de med po­ten­ti­el straf før, un­der og ef­ter lø­bet.

FOTO: GRAND PRIX PHO­TO

Så­dan så Ke­vin Magnus­sens Re­nault-ra­cer ud, ef­ter dan­ske­ren bra­ge­de ind i bar­ri­e­ren med om­kring 300 ki­lo­me­ter i ti­men. Selv om Magnus­sen sta­dig er pra­e­get af lidt øm­hed, mel­der han sig klar til søn­da­gens grand­prix.

FRE­DAG 2. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.