SCH­MEI­CHEL ER HOP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLAR IGEN Kasper Sch­mei­chel er til­ba­ge i lands­holds­lej­ren og lig­ner en spil­ler, der er klar til at star­te in­de for Dan­mark, når lands­hol­det på søn­dag i Par­ken ta­ger hul på den nye VM-kva­li­fi­ka­tion min­dre end en uge ef­ter, han blev ope­re­ret for sports­brok. Tors­dag af­ten an­kom han til Dan­mark sam­men med et hold af spe­ci­a­li­ster fra Eng­land, som hol­der øje med må­l­man­den, der på grund af sin ope­ra­tion ik­ke var til rå­dig­hed i ons­da­gens 5-0-test­sejr over Lie­ch­tenste­in. Men al­le­re­de i går for­mid­dags vi­ste han sig frem på tre op­slag på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor han hav­de lagt to vi­deo­er og et bil­le­de op af sig selv i Lei­cesters tra­e­nings­lo­ka­le. Og der er det ik­ke til at se, at det var ba­re fi­re da­ge si­den, han lag­de sig på ope­ra­tions­bor­det. »Til­ba­ge til ar­bej­det med bol­den. Fort­sat po­si­tiv i for­hold til søn­dag (når der er land­skamp, red.),« skri­ver han i det ene op­slag, mens han i et se­ne­re igen ud­tryk­ker op­ti­mis­me:

»Dag tre skri­der godt frem,« skri­ver han i det ene op­slag, hvor han i et tem­po og med et fod­skif­te, der vil­le be­sva­e­re en­hver al­min­de­lig mo­tio­nist, trip­per henover et tra­e­nings­red­skab for at gri­be en bold og ka­ste den til­ba­ge. Røn­now klar i kulis­sen Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de vil dog Vi skal va­e­re helt sik­re på, at han kan hol­de til en hel kamp. Det nyt­ter ik­ke no­get, at han ba­re kan stå op. Vi har to an­dre go­de må­l­ma­end, så vi skal helst ha­ve en frisk Sch­mei­chel, hvis vi skal bru­ge ham i Par­ken ik­ke tra­ef­fe for hver­ken ha­sti­ge el­ler op­ti­mi­sti­ske kon­klu­sio­ner, før han har set Kasper Sch­mei­chel i lands­holds­lej­ren, der ef­ter to da­ge i Hor­sens igen er ryk­ket til Hels­in­gør.

»Vi ser på ham i mor­gen (i dag, red.). Vi skal se, hvor langt han er kom­met. Han ta­ger folk med fra Lei­ce­ster, som har fulgt ham he­le vej­en. Han har tra­e­net de se­ne­ste to da­ge, men det har va­e­ret me­get, me­get let tra­e­ning,« sag­de Åge Ha­rei­de tors­dag for­mid­dag. »Han skal va­e­re i stand til at kun­ne stå, og det skal vi vi­de på for­hånd. Så vi skal va­e­re helt sik­re på, at han kan hol­de til en hel kamp. Det nyt­ter ik­ke no­get, at han ba­re kan stå op. Vi har to an­dre go­de må­l­ma­end, så vi skal helst ha­ve en frisk Sch­mei­chel, hvis vi skal bru­ge ham i Par­ken,« si­ger Åge Ha­rei­de, der ons­dag af­ten hav­de valgt Brønd­bys Fre­de­rik Røn­now frem for Jonas Lös­sl, der var hen­vist til ba­en­ken.

Røn­now lig­ner der­med det mest op­lag­te bud på en af­lø­ser, hvis ik­ke Kasper Sch­mei­chel bli­ver klar, og ef­ter op­gø­ret mod Lie­ch­tenste­in for­kla­re­de han, at han var ble­vet fo­re­truk­ket til kam­pen, for­di land­stra­e­ne­ren på grund af hans go­de blik for spil­let an­så ham for at va­e­re god mod kon­tra­hold. Og det er pra­e­cis så­dan, Ar­me­ni­en for­ven­tes at spil­le i Par­ken søn­dag i lands­hol­dets før­ste VM-kval.-kamp.

FRE­DAG 2. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.