I må hel­le­re vin­de, gut­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU HAR KØRT den helt sto­re sym­bol­ma­ski­ne i stil­ling op til søn­da­gens VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ar­me­ni­en, når kam­pen for igen at gø­re lands­hol­det til he­le Dan­marks sam­lings­punkt når sit fo­re­lø­bi­ge kli­maks. FOR DET ER ik­ke et år si­den, DBU pra­e­sen­te­re­de slo­ga­net ’En del af no­get stør­re’, der skul­le gi­ve ind­tryk af, at fod­bold­for­bun­det og­så tog so­ci­alt an­svar for blandt an­det in­te­gra­tion og sund­hed. Må­lt på kend­skab og ud­bre­del­se blev det vel en gan­ske pa­en suc­ces (om­end det og­så blev brugt som af­sa­et for kri­tik i va­ri­e­ren­de for­mer så­som ’En del af no­get skø­re­re’ og ’en del af no­get rod’).

Og slo­gan- og sym­bol­bom­bar­de­men­tet fort­sa­et­ter med ufor­mind­sket styr­ke.

Da lands­hol­det ons­dag af­ten spil­le­de tra­e­nings­kamp mod Lie­ch­tenste­in i Hor­sens, var det i en helt hvid dragt med hvi­de tal på ryg­gen, hvil­ket (og­så) fik en hel del mor­som­me kom­men­ta­rer med på vej­en fra tv-se­e­re og sta­dionga­en­ge­re, men som hav­de den sym­bol­ske be­tyd­ning, at lands­hol­det nu be­gyn­der helt for­fra.

Tav­len er va­sket ren og hvid, og nu hed­der slo­ga­net ’We will ri­se again’, hvil­ket hen­vi­ser til, at ’kampån­den skal va­ek­kes’, og at Dan­mark ’skal gen­rej­ses som fod­bold­na­tion’, som det hed­der i pres­se­ma­te­ri­a­let. El­ler som man og­så kun­ne si­ge: Lands­hol­det skal rej­se sig igen ef­ter nog­le år med til­sku­er­kri­se, re­sul­tat­kri­se og øko­no­misk kri­se. Er det god el­ler dår­lig smag? Det må I selv vur­de­re. Det er i hvert fald mar­keds­fø­ring, og det er først og frem­mest mar­keds­fø­ring i man­gel af bed­re I GÅR BLEV den nye lands­hold­strø­je lan­ce­ret med Hol­ger Dan­ske va­e­vet ind i stof­fet på ma­ven, et old­n­or­disk brynje­møn­ster på bryst­par­ti­et og med ru­ner bro­de­ret i nak­ken. ’Vog­te­ren’ står der i nak­ken på Kasper Sch­mei­chels dragt, og på de man­ge for­skel­li­ge me­di­e­p­lat­for­me er bli­ver lands­holds­nyhe­der bak­ket op af hash­tag­get #vi­er­dan­sker­ne - alt­så: ’Vi er dan­sker­ne’. Der står for re­sten sta­dig ’En del af no­get stør­re’ i kra­ven på trø­jer­ne.

Er I sta­dig med? Man kan me­ne, hvad man vil om vikin­ge­te­ma­et, hvil­ket rig­tig man­ge på di­ver­se de­bat­fora og­så al­le­re­de har gjort. Er det god el­ler dår­lig smag? Det må I selv vur­de­re. Det er i hvert fald mar­keds­fø­ring, og det er først og frem­mest mar­keds­fø­ring i man­gel af bed­re.

Hav­de Dan­mark kva­li­fi­ce­ret sig til VM i 2014 og EM i 2016, hav­de DBU kun­net spa­re mil­li­o­ner af kro­ner på at sa­el­ge et lands­hold, hvis kva­li­tet og re­sul­ta­ter hav­de talt for sig selv. Der­for står Åge Ha­rei­des nye lands­hold på søn­dag ik­ke ba­re over for Ar­me­ni­en, men og­så over for op­ga­ven med at gi­ve de man­ge slo­gans me­ning og ind­hold. Et lands­hold, der fort­sa­et­ter med at ta­be, ta­ler di­rek­te imod ’We will ri­se again’. Et lands­hold, der ke­der til­sku­er­ne ud af Par­ken ud­hu­ler på­stan­den ’vi er dan­sker­ne’.

I må hel­le­re vin­de, gut­ter. El­lers bli­ver det lidt skørt det he­le. MORTEN CRO­NE SEJERSBØL, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.