UTJEKKET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STIKPILLE ’Far­vel og tak - jeg skif­ter til en langt me­re pro­fes­sio­nel klub.’ No­gen­lun­de med den af­skeds­sa­lut for­la­der Va­clav Kad­lec FC Midtjyl­land. Ci­ta­tet er godt nok ik­ke hans helt or­dret, men det er na­e­sten det, som han iføl­ge Tips­bla­det si­ger til Spar­ta Prags of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

»Den pri­ma­e­re grund er, at Spar­ta er et bed­re hold (end FCM, red.). Der er langt me­re kva­li­tet og pro­fes­sio­na­lis­me her end i Midtjyl­land. Den se­kun­da­e­re grund er det per­son­li­ge, og nu er jeg hjem­me,« si­ger Va­clav Kad­lec iføl­ge det dan­ske me­die.

FC Midtjyl­land har solgt den 24-åri­ge tjek­ki­ske an­gri­ber for en pris, der iføl­ge Ek­stra Bla­det ly­der på 20 mil­li­o­ner kro­ner. In­si­ste­re­de på skif­te Tjek­ken, der glip­pe­de EM-slut­run­den i ju­ni på grund af en ska­de, nå­e­de al­drig at slå igen­nem i FC Midtjyl­land, som køb­te ham i ja­nu­ar. Kad­lec score­de tre gan­ge på 13 su­per­liga-kam­pe.

»Jeg er lyk­ke­lig. Jeg vid­ste, der var in­ter­es­se gen­nem la­en­ge­re tid, så jeg hå­be­de på, at en af­ta­le kun­ne bli­ve til no­get. Det var nog­le sva­e­re for­hand­lin­ger, for dan­sker­ne vil­le ger­ne be­hol­de mig. Men de vid­ste, at jeg vil­le her­til, så det hjalp for­ment­lig på det. Jeg stod fast på en trans­fer,« si­ger han iføl­ge Tips­bla­det til Spar­ta Prags hjem­mesi­de.

Kad­lec har få­et he­le sin fod­boldop­va­ekst i Spar­ta Prag og skif­te­de si­den til ty­ske Ein­tra­cht Frank­furt, hvor FCM hen­te­de ham.

BT har uden held for­søgt at tra­ef­fe Claus Ste­in­le­in, sport­s­di­rek­tør i FC Midtjyl­land, for en kom­men­tar til Kad­lec’ ud­ta­lel­ser. I den pres­se­med­del­el­se, som klub­ben ud­send­te i går, na­ev­ner Ste­in­le­in ik­ke no­get om tjek­kens syn på den dan­ske klub:

»Som ud­gangs­punkt var det slet ik­ke pla­nen, at vi vil­le sa­el­ge Va­clav. Men han har ger­ne vil­let ta­et­te­re på sin fa­mi­lie, og når det så kun­ne gå op i en hø­je­re en­hed, så vi kan tje­ne go­de pen­ge, sam­ti­dig med, at han kan kom­me hjem, har vi valgt at si­ge ja.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.