KOSTBART ISKOLAPS

Det sta­er­ke­ste dan­ske lands­hold var ik­ke sta­er­kt nok og har med gårs­da­gens ne­der­lag for al­vor ryg­gen mod mu­ren i jag­ten på en OL-bil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­rie Lou­i­se Bal­ling | mlb@spor­ten.dk

På pa­pi­ret var det dan­ske lands­hold sta­er­ke­re end no­gen­sin­de, men på isen end­te den før­ste kamp i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen med et 1-4-ne­der­lag, der blev grund­lagt af to ka­em­pe dan­ske fejl i of­fen­si­ven. »Der var for man­ge fejl, og det var en kamp, vi skul­le ha­ve vun­det, men det gjor­de vi ik­ke.«

Så kort kun­ne gårs­da­gens slag på isen op­sum­me­res af Ni­ck­las Jen­sen.

Det dan­ske lands­hold kom el­lers ud som lyn og tor­den, og i lø­bet af de før­ste skift hav­de samt­li­ge ka­e­der va­e­ret ne­de i hvi­derus­sisk zo­ne og pres­set på for­an må­l­mand Ke­vin La­lan­de, men al­li­ge­vel end­te pe­ri­o­den med en fø­ring på 2-1 til Hvi­derusland.

»Jeg hav­de en frilø­ber, li­ge in­den de score­de, og hvis den går ind, står det 2-0 til os i ste­det for 1-1, men selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke mi­ste he­le kam­pen, ba­re for­di de sco­rer til 1-1. Det er små fejl, vi selv la­ver, som gør, at de kom­mer for­an, og de kon­trol­le­rer kam­pen i ste­det for os. Vi har må­ske puck­en mest og kon­trol­le­rer kam­pen mest, men de sco­rer på alt, hvad de får og de kon­tra­er, vi gi­ver, og det er ik­ke godt nok. Vi kun­ne ik­ke sco­re på de chan­cer, vi hav­de, og det bli­ver man nødt til at gø­re for at vin­de ho­ck­eykam­pe,« sag­de Ni­ck­las Jen­sen, der fort­sat­te, hvor han slap ved VM og score­de Dan­marks før­ste mål. An­der­sen pris­gi­vet I ste­det for at bli­ve dob­belt målsco­rer, måt­te han og re­sten af lands­hol­det dog ind­kas­se­re en ud­lig­ning, da Mi­k­kel Bød­ker mistede puck­en i of­fen­siv zo­ne. Med tre hvi­derus­se­re mod Philip Lar­sen var bå­de han og Fre­de­rik An­der­sen pris­gi­vet. Desva­er­re var 2-1-må­let en tro ko­pi af Hvi­deruslands før­ste.

»Det er ae­r­ger­ligt. Det er ik­ke op­ti­malt at la­ve et puck­tab, det ved vi al­le sam­men godt. Det er ae­r­ger­ligt, at den før­ste en­der ne­de i vo­res mål, og den an­den ram­mer dom­me­ren,« sag­de Mi­k­kel Bød­ker.

Men­talt gjor­de den før­ste scor­ing imod dan­sker­ne rig­tig ondt. Jan Karls­sons trop­per var ryste­de, og puck­en, der før hav­de va­e­ret så godt un­der kon­trol, be­gynd­te me­re at lig­ne en hop­pe­bold, der ik­ke var til at sty­re.

Der var lagt op til en in­tens tred­je pe­ri­o­de med 2-1 på tav­len, men de sats, dan­sker­ne var nødt til at ta­ge, re­sul­te­re­de ba­re i fle­re kon­tra­scor­in­ger til Hvi­derusland. Den men­tale ma­ve­pu­ster så ud til at ha­ve sat sig i be­ne­ne, og selv­om der blev ka­em­pet med na­eb og klø­er til sid­ste se­kund, var der ik­ke no­get at gø­re. Det dan­ske ne­der­lag på 2-5 var en re­a­li­tet.

»Jeg kan ik­ke stå og si­ge, at det he­le er guld og grøn­ne sko­ve, når det ik­ke er det, men vi ka­em­per bravt der­u­de, og de­res må­l­mand står godt, så vi må ta­ge hat­ten af for ham,« sag­de Mi­k­kel Bød­ker. Po­len lam­me­ta­e­vet Mens det var ta­et i den se­ne kamp, sat­te Slove­ni­en en streg un­der det re­sul­tat, al­le for­ven­te­de - at Po­len er grup­pens sva­ge­ste hold - da An­ze Ko­pi­tar og co. i går ef­ter­mid­dag be­sej­re­de Po­len 6-1. NHL-stjer­nen An­ze Ko­pi­tar score­de hat­tri­ck, men po­lak­ker­ne fik dog et lil­le pla­ster på sår­et med scor­in­gen til 1-6 i slut­nin­gen af tred­je pe­ri­o­de.

To af de tre hold, der på for­hånd var ud­set til at ka­em­pe om OL-bil­let­ten har tre po­int på kon­to­en ef­ter før­ste af tre spil­le­da­ge. Desva­er­re er in­gen af de hold Dan­mark, og der­for ser det nu me­get sva­ert ud at få op­fyldt drøm­men om en tur til Syd­korea. Helt op­gi­vet er den dog ik­ke.

»Na­e­ste mål er at vin­de na­e­ste kamp. Det er det vig­tig­ste, vi skal ta­en­ke på nu. Og så må vi se, om vi får lidt hja­elp fra an­dre hold,« for­tal­te Fre­de­rik An­der­sen.

Og al­le­re­de i ef­ter­mid­dag skal Dan­mark for­sø­ge at hol­de liv i det spink­le håb, men kra­vet er en sejr over Slove­ni­en, der må for­ven­tes at ha­ve fri­ske­st ben ef­ter den over­kom­me­li­ge op­ga­ve mod Po­len og la­en­ge­re hvile­tid.

Jeg kan ik­ke stå og si­ge, at det he­le er guld og grøn­ne sko­ve, når det ik­ke er det, men vi ka­em­per bravt der­u­de, og de­res må­l­mand står godt, så vi må ta­ge hat­ten af for ham Mi­k­kel Bød­ker Der var for man­ge fejl, og det var en kamp, vi skul­le ha­ve vun­det, men det gjor­de vi ik­ke Ni­ck­las Jen­sen

FOTO: JAN KORS­GAARD

Hvi­derus­s­ser­ne var hy­per­far­li­ge i kon­tr­a­spil­let og i po­wer­play. Selv­om Ni­ck­las Jen­sen (stort foto) gav ’Lø­ver­ne’ en god start, kun­ne dan­sker­ne ik­ke gø­re me­get. På rundt foto, Fre­de­rik An­der­sen. Og på det lil­le foto, hvi­derus­ser­nes ke­e­per, Ke­vin La­lan­de, som stod fortra­ef­fe­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.