DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den Brønd­by over­vin­tre­de på Su­per­liga­ens før­ste­plads i sa­e­so­nen 2008/09 har der va­e­ret langt mel­lem snap­se­ne.

Med Ale­xan­der Zor­ni­gers an­komst og en loven­de trup er der dog nye to­ner at spo­re, og den flot­te sa­e­son­start har book­ma­ker­ne nu be­løn­net ved at sa­en­ke od­dset på guld til Brønd­by til om­kring 4,50 gan­ge pen­ge­ne, hvil­ket er det la­ve­ste od­ds på guld­me­dal­je til Brønd­by i syv år.

»Selv­om vi kun er syv kam­pe in­de i sa­e­so­nen, og stil­lin­gen er ta­et i top­pen, så har kam­pen om mester­ska­bet ef­ter vo­res vur­de­ring ud­vik­let sig til en du­el mel­lem ho­ved­stads­klub­ber­ne. Der­by­et be­vi­ste, at Brønd­by for før­ste gang i man­ge år mat­cher FC Kø­ben­havn spil­le­ma­es­sigt. Og ef­ter­som Brønd­by kan fo­ku­se­re på liga­en, har vi så lavt et od­ds på dem,« si­ger Thomas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.