Chri­sti­a­nit­ter­ne må ud af bu­sken

BT - - DEBAT - LIS­BETH BECH POUL­SEN Retsord­fø­rer, SF

Der er ik­ke no­get fri­sin­det el­ler pro­g­res­sivt i at true, ka­ste med sten el­ler sky­de

Hvad er pro­ble­met med Chri­sti­a­nia? Bå­de chri­sti­a­nit­ter, po­li­ti og myn­dig­he­der må sa­et­te sig sam­men og la­ve en plan for, hvor­dan man får de hård­kog­te kri­mi­nel­le og banderne ud af Chri­sti­a­nia med det sam­me. Chri­sti­a­nit­ter­ne må og­så selv ta­ge bla­det fra mun­den og si­ge højt og ty­de­ligt, at de øn­sker at sa­et­te de dybt kri­mi­nel­le ty­per på po­r­ten én gang for al­le. Der er en­kel­te på Chri­sti­a­nia, som sta­dig fin­der på und­skyld­nin­ger for banderne, der hu­se­rer om­kring Pus­her Stre­et. Det er ik­ke i or­den. Chri­sti­a­nia har tid­li­ge­re luk­ket ned, hvis der har va­e­ret uro­lig­he­der, for at gå i ta­en­ke­boks. Det tror jeg og­så, de har brug for nu. Der er ik­ke no­get fri­sin­det el­ler pro­g­res­sivt i at true, ka­ste med sten el­ler sky­de. Men sky­der du ik­ke an­sva­ret fra dig ved at si­ge, at chri­sti­a­nit­ter­ne skal gå for­re­st? Pro­ble­met er og­så de­res an­svar. Og for at få banderne ud af Chri­sti­a­nia må de sa­et­te sig sam­men med po­li­ti­et og med myn­dig­he­der­ne. Så la­en­ge hash er ulov­ligt, er det så ik­ke ba­re at ryd­de Pus­her Stre­et? Det er au­to­matsva­ret og det nem­me­ste at si­ge. Men det har vi prø­vet før uden suc­ces. Det er ba­re ik­ke den rig­ti­ge løs­ning. De fle­ste chri­sti­a­nit­ter vil ba­re le­ve og bo på Chri­sti­a­nia. Der­for må de og­så ta­ge me­dansvar for at få de hård­kog­te kri­mi­nel­le ud. Hvad hvis der var or­ga­ni­se­ret has­hhan­del ne­de for­an min ga­de­dør, skul­le jeg så og­så ta­ge an­svar for det? Man ser tit, at be­bo­er­for­e­nin­ger går i di­a­log med myn­dig­he­der­ne og bi­dra­ger med det, de kan, hvis der er so­ci­a­le pro­ble­mer el­ler narkopro­ble­mer. På sam­me må­de må Chri­sti­a­nia sa­et­te sig i rund­kreds med myn­dig­he­der­ne og po­li­ti­et og si­ge fra over for has­hhan­de­len, og at de vil bi­dra­ge til at få de her vol­de­li­ge kri­mi­nel­le ban­der ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.