Man­ge overgreb mod børn

BT - - NYHEDER - kark-

Se­x­mis­brug, overgreb mod børn, selvska­der og ge­ne­rel mi­striv­sel. Så­dan ly­der de dy­stre rap­por­ter i over 2.000 ind­be­ret­nin­ger fra det au­stral­ske in­ter­ne­rings­cen­ter i østa­ten Nauru. He­le det la­ek­ke­de ma­te­ri­a­le blev for ny­lig of­fent­lig­gjort i den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Au­stra­li­en har valgt at pla­ce­re man­ge af si­ne asylan­sø­ge­re langt va­ek fra si­ne eg­ne ky­ster og le­jet sig ind hos østa­ten Nauru. Men i in­ter­ne­rings­cen­tre­ne på stil­le­hav­sø­en er der de sid­ste to år fo­re­gå­et om­fat­ten­de og trau­ma­ti­se­ren­de overgreb, isa­er mod børn.

Ma­te­ri­a­let stam­mer fra cen­trets eget in­drap­por­te­rings­sy­stem og om­fat­ter over 8.000 si­der. Nauru-do­ku­men­ter­ne gi­ver et de­tal­je­ret ind­blik i hund­red­vis af på­stå­e­de overgreb, fle­re af dem af seksu­el ka­rak­ter, selvska­de­for­søg og i de ge­ne­relt mi­se­rab­le le­ve­vil­kår.

Over halv­de­len af de 2.116 rap­por­ter - sva­ren­de til be­skri­vel­ser af i alt 1.086 ha­en­del­ser el­ler 51,3 pro­cent af samt­li­ge ha­en­del­ser - in­vol­ve­rer børn, selv om børn kun ud­gør godt 18 pro­cent af de per­so­ner, som er holdt in­ter­ne­ret på Nauru i den pe­ri­o­de, rap­por­ter­ne om­hand­ler fra maj 2013 til oktober 2015. Vag­ter­ne tru­er børn Rap­por­ter­ne be­ret­ter om vag­ter, der tru­er med at slå børn ihjel, og om vag­ter, der har slå­et børn i an­sig­tet.

I sep­tem­ber 2014 ind­be­ret­te­de en la­e­rer fra lej­re­ns sko­le­tje­ne­ste, at en ung asylan­sø­ger­kvin­de, der hjalp ham i un­der­vis­nin­gen, hav­de bedt om lov til at ta­ge et fi­re­mi­nut­ters i ste­det for et to­mi­nut­ters bru­se­bad.

»Hen­des an­mod­ning blev ac­cep­te­ret af en mand­lig sik­ker­heds­per­son, der som mod­krav kra­e­ve­de seksu­el­le ydel­ser. Det er ik­ke op­lyst, om dis­se mo­dy­del­ser har fun­det sted,« hed­der det i ind­be­ret­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.