De sa­el­ger sta­di

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

CHRISTIANIA

Nu står der cy­kel­sta­ti­ver og blom­ster­kum­mer, hvor der før stod has­h­bo­der. Omsa­et­ter en mil­li­ard år­ligt Has­hhand­len på Christiania, der kon­trol­le­res af kri­mi­nel­le ban­der, vur­de­res at ha­ve en om­sa­et­ning på en mil­li­ard kr. om året, og man­ge fryg­ter, at den lu­kra­ti­ve han­del med de il­le­ga­le stof­fer vil flyt­te til an­dre om­rå­der i Kø­ben­havn og bli­ve kil­de til fle­re va­eb­ne­de sam­men­stød.

Kø­ben­havns Po­li­ti af­vi­ser da hel­ler ik­ke, at has­hhand­len i hø­je­re grad vil ryk­ke ud i de kø­ben­havn­ske ga­der, ef­ter at be­bo­er­ne på Christiania har ryd­det Pus­her­stre­et.

»Vi er ik­ke så nai­ve at tro, at den her has­hhan­del ik­ke vil for­sø­ge at fin­de et mar­ked. Vi reg­ner med, at de kri­mi­nel­le for­sø­ger at af­sa­et­te de­res pro­duk­ter an­dre ste­der,« si­ger po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fog­de, som dog ik­ke me­ner, de kø­ben­havn­ske ga­der vil ’fly­de med hash’. Mod­ta­get med gla­e­de På Chri­sti­ans­borg modt­og po­li­ti­ker­ne det med stor gla­e­de, at chri­sti­a­nit­ter­ne nu sam­ar­bej­der med myn­dig­he­der­ne og po­li­ti­et ef­ter det tragi­ske skud­dra­ma, hvor en be­tjent blev skudt i ho­ve­d­et, én i be­net og des­u­den blev en ci­vil sår­et.

»Jeg har al­drig fo­re­stil­let mig, at has­hhand­len skul­le op­hø­re fra den ene dag til den an­den. Men vi har en chan­ce for at lø­se et pro­blem, der har stå­et på i 40 år. Chri­sti­a­nit­ter­ne ra­ek­ker hån­den ud til po­li­ti­et, det skal de ha­ve ros for. Jeg hå­ber, at den hår­de kri­mi­na­li­tet vil bli­ve fjer­net, og Christiania vil bli­ve luk­ket op og bli­ve en nor­mal del af Kø­ben­havn,« si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind til TV2 News.

»Hvis chri­sti­a­nit­ter­ne har en vil­je til at gø­re no­get ved pro­ble­met, skal sam­fun­det bi­stå dem i det,« si­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Christiania er igen på al­les la­e­ber. Den­ne gang ef­ter at to be­tjen­te og en ci­vil blev skudt i om­rå­det. Det har ud­løst, at Chri­sti­a­ni­as be­bo­e­re fre­dag fjer­ner ste­dets iko­ni­ske has­h­bo­der. Men hvad er Christiania egent­lig?

Om­rå­det ud­gør 32 hektar (320.000 m2) og lig­ger på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben­havn.

Om­rå­det be­står af den tid­li­ge­re Bå­ds­mands­stra­e­de Ka­ser­ne og det tid­li­ge­re am­mu­ni­tions­ar­se­nal og ud­gør knap halv­de­len af Chri­sti­ans­havns Vold, der stra­ek­ker sig fra Lan­ge­bro i syd til Kvin­ti Ly­net­te i nord og af­gra­en­ser Chri­sti­ans­havn mod øst. (Foto: Vest­vol­den.in­fo)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.