Han ha­de­de po­li­ti­et og el­ske­de vå­ben

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

sin ka­e­re­ste. Mesa Hodzic selv gik fri, men hans far fik seks års fa­engsel for over­fal­det. Him­le­de op om is­lam Ef­ter kniv­stik­ke­ri­et af­brød ven­nen al kon­takt med Mesa Hodzic. Men nog­le år se­ne­re stød­te han på ham i en lej­lig­hed i Ur­ban-pla­nen til et is­la­mi­stisk mø­de. Nu hav­de Mesa Hodzic få­et langt hår og langt ska­eg, og han him­le­de op om is­lam og tord­ne­de mod det ’van­tro Dan­mark’.

Mesa Hodzic na­e­re­de et in­da­edt had til sy­ste­met og sa­er­ligt til po­li­ti­et.

»Han skrev ’ACAB’ og ’dø pan­ser’ på va­eg­ge­ne. Han hav­de tit få­et ta­esk af po­li­ti­et,« forta­el­ler ven­nen.

Da han tors­dag så sin gam­le ven i lan­dets me­di­er, fik han et chok. Men egent­lig kom­mer det ik­ke bag på ham, at hans liv end­te, som det gjor­de.

»Jeg er fak­tisk ik­ke over­ra­sket. Jeg ken­der man­ge folk, der er dø­de, for­di de er ble­vet stuk­ket ned el­ler skudt. Jeg tror ik­ke på kar­ma, men man va­el­ger en­ten en god vej el­ler en dår­lig vej i li­vet. Han le­ve­de på en må­de, hvor hans da­ge var tal­te.«

Ven­nen har selv ta­get en gym­na­sieud­dan­nel­se og har i dag fast ar­bej­de. Han øn­sker der­for ik­ke at bli­ve sat of­fent­ligt i for­bin­del­se med den kri­mi­nel­le ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.