Det Hvi­de Hus ro­ser dansk ke­mi­ka­lie­ind­sats

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

På blot 12 ti­mer blev ke­mi­ske stof­fer lør­dag i sid­ste uge fyldt på con­tai­ne­re og sej­let ud af hav­nen i Mis­ra­ta og va­ek fra Li­by­en.

Mis­sio­nen, som er dans­k­le­det, skal bort­skaf­fe cir­ka 500 ton re­ster af Li­by­ens ke­mi­ske vå­ben­la­ger. Og mis­sio­nens suc­ces be­ma­er­kes.

»Vi va­erds­a­et­ter den vig­ti­ge rol­le, som Dan­mark har spil­let ma­ri­timt for sik­kert at fjer­ne ke­mi­ka­li­er fra Li­by­en,« ly­der det i en er­kla­e­ring fra Ned Pri­ce, tals­mand for USAs na­tio­na­le sik­ker­heds­råd.

Ke­mi­ka­li­er­ne frag­tes nu til Tys­kland, hvor de skal de­stru­e­res. To dan­ske ski­be har va­e­ret med til at fjer­ne re­ster­ne af et ke­misk vå­ben­la­ger i Li­by­en, og mis­sio­nen er ta­et på at va­e­re af­slut­tet.

Det er den li­by­ske sam­lings­re­ge­ring, der har bedt det in­ter­na­tio­na­le sam­fund om hja­elp. Det har va­e­ret med­vir­ken­de til at sik­re stor op­bak­ning i Fol­ke­tin­get, hvor samt­li­ge par­ti­er stem­te for for­sla­get.

Ke­mi­ka­li­er­ne er fra et la­ger, som dik­ta­to­ren Mu­am­mar Gadda­fi sam­le­de. Dik­ta­to­ren blev va­el­tet i 2011 og si­den draebt. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.