Bom­be­eks­plo­sion ryster den fi­lip­pin­ske pra­esi­dents hjem­by

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Mindst 10 men­ne­sker blev i går draebt, og et stort an­tal sår­e­de blev bragt til ho­spi­ta­ler i den fi­lip­pin­ske by Da­vao ef­ter en bom­be­eks­plo­sion. Det op­ly­ser po­li­ti­et i Fi­lip­pi­ner­ne.

Da­vao er hjem­by for den om­strid­te fi­lip­pin­ske pra­esi­dent Rod­ri­go Du­ter­te, som un­der sin valg­kamp tid­li­ge­re i år sag­de, at han vil­le få 100.000 kri­mi­nel­le draebt i en nå­des­løs kamp mod narko­ti­ka­kri­mi­na­li­tet.

En vi­ce­borg­me­ster i Da­vao si­ger, at pra­esi­den­ten er uskadt og op­hol­der sig på en po­li­ti­sta­tion ef­ter bom­be­eks­plo­sio­nen.

En volds­bøl­ge, hvor 2.400 men­ne­sker er ble­vet draebt, har ry­stet øri­get i de se­ne­ste to må­ne­der, hvor Du­ter­te har va­e­ret ved mag­ten. Bå­de FN og USA, som er Fi­lip­pi­ner­nes na­e­re al­li­e­re­de, har ud­trykt dyb be­kym­ring over ud­vik­lin­gen. Over 10.000 for­mode­de narko­ti­ka­hand­le­re er an­holdt.

»Hvor­for duk­ker I ik­ke op hos narko­ti­ka­hand­le­re og ha­el­der ben­zin ud over de­res hjem for at vi­se je­res vre­de,« sag­de po­li­ti­chef Ro­nald dela Rosa i en tv-trans­mit­te­ret ta­le i sid­ste uge.

Bå­de Was­hin­g­ton, FN og fle­re men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­per har hen­stil­let til myn­dig­he­der­ne at respek­te­re men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i kam­pen mod kri­mi­na­li­te­ten.

Du­ter­te blev i maj valgt som pra­esi­dent på sit løf­te om at ud­ryd­de narkokri­mi­na­li­te­ten i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.