DF-for­mand: Tra­els Mes­ser­s­ch­midt-sag

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

POLITIANMELDT For før­ste gang ud­ta­ler DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig om det po­li­ti­ske stormvejr, som par­tiets EU-par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er endt i. »Grund­la­eg­gen­de er det ae­r­ger­ligt at op­le­ve, at der har va­e­ret et me­get ro­det for­løb. Selv­føl­ge­lig har det da en ne­ga­tiv be­tyd­ning for Dansk Fol­ke­par­ti, hvis der er kom­met et bil­le­de af, at der ik­ke er styr på tin­ge­ne.

Og at man ad­mi­ni­stra­tivt ik­ke har for­må­et at få det til at fun­ge­re, som det skal,« si­ger for­man­den iføl­ge TV2.

Ons­dag 24. au­gust trak Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt sig fra sin post som for­mand for Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe i EU-Par­la­men­tet.

Ugen for­in­den var han ble­vet politianmeldt af sin tid­li­ge­re par­ti­fa­el­le og kol­le­ga i par­la­men­tet Rik­ke Karls­son for iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Sa­gen blev i går over­dra­get til bag­mand­spo­li­ti­et.

Det er do­ku­men­ter fra det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, der fik Karls­son til at an­mel­de Mes­ser­s­ch­midt til po­li­ti­et.

De vi­ser iføl­ge Ek­stra Bla­det, at bå­de par­la­ments­med­lem­met Jørn Do­hr­mann (DF) og Rik­ke Karls­son hav­de va­e­re med­lem­mer af le­del­sen i den EU-støt­te­de po­li­ti­ske al­li­an­ce Meld - uden at vi­de det.

Over for TV 2 slog Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i går fast, at par­tiets med­lem­mer af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet skal ha­ve or­den i sa­ger­ne.

»Sa­gen er, sy­nes jeg, på godt jysk rig­tig tra­els. Så­dan skal det ik­ke va­e­re. Dan­sker­ne skal vi­de, hvor de har Dansk Fol­ke­par­ti, og­så i for­hold til at sør­ge for at pen­ge bli­ver brugt på den rig­ti­ge må­de. Og der­for skal man og­så ad­mi­ni­stra­tivt kun­ne do­ku­men­te­re si­ne ting,« si­ger DF-for­man­den iføl­ge TV 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.