Wilbek – mand

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

EXIT – som end­te med at fa­el­de kon­gen af dansk hånd­bold.

Ul­rik Wilbek er født i Tu­nesi­en i 1958, hvor hans far var ud­sta­tio­ne­ret for Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO. Her bo­e­de han de før­ste tre år af sit liv, in­den fa­mi­li­en flyt­te­de til Virum nord for Kø­ben­havn.

Sport var en in­te­gre­ret del af Wilbek-fa­mi­li­en. Mo­de­ren Bir­git­te var i sin tid på lands­hol­det bå­de i hånd­bold og ba­sket­ball, og fa­de­ren Erik spil­le­de på lands­hol­det i ba­sket­ball.

Selv be­gynd­te Ul­rik Wilbek med at spil­le hånd­bold som ot­te­årig og har des­u­den spil­let fod­bold og va­e­ret ak­tiv in­den for at­le­tik. I sidst­na­evn­te ka­te­go­ri kom han på lands­hol­det i trespring og har vun­det me­dal­jer. Han spil­le­de hånd­bold i den lo­ka­le Virum-Sor­gen­fri Hånd­bold­klub, men al­le­re­de som 20-årig var han nødt til at stop­pe på grund af en ska­de. I ste­det be­gynd­te han at tra­e­ne ung­doms­hol­de­ne og se­ne­re første­hol­det. ’Gul­drik’ og rid­der af Dan­ne­brog Kar­ri­e­ren som hånd­bold­tra­e­ner be­gynd­te for al­vor i 1988, da han blev han an­sat som tra­e­ner for Vi­borg Hånd­bold­klubs kvin­de­hold, og ba­re tre år se­ne­re, i 1991, blev han land­stra­e­ner for det dan­ske kvin­delands­hold. På det tids­punkt hav­de de dan­ske kvin­der al­drig vun­det no­get sa­er­ligt. Fak­tisk hav­de der va­e­ret snak om at sa­et­te da­me­hol­det på stand­by. Men nu skul­le hånd­bol­den, der blev op­fun­det i Dan­mark, igen på dan­sker­nes ha­en­der. Og det kom den. Ul­rik Wilbek di­ri­ge­re­de si­ne hånd­bold­prin­ses­ser ind i gul­dreg­nen:

VM-sølv 1993, EM-guld 1994, VM­bron­ze 1995, EM-guld 1996, OL-guld 1996 og VM-guld 1997.

De ef­ter­føl­gen­de år vandt han me­dal­jer for Vi­borg, og i 2005 blev han land­stra­e­ner for det dan­ske her­re­lands­hold. Og­så her hev han me­dal­jer hjem til me­tal­sam­lin­gen.

’Gul­drik’ blev han kaldt, og som en an­den hånd­bold­kon­ge blev han i 2010 slå­et til rid­der af Dan­ne­brog.

I 2012 blev Wilbek sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund si­de­lø­ben­de med land­stra­e­nerjob­bet, der blev fløjtet af med en EM-sølv­me­dal­je i 2014. Men i tirs­dags slut­te­de fe­sten med et brag.

Wilbek smed sin op­si­gel­se på bor­det i for­bun­det, ef­ter det kom frem, at han un­der og ef­ter OL i Rio de Ja­ne­rio hav­de holdt mø­der med fle­re spil­le­re, hvor en fy­ring af land­stra­e­ne­ren Gud­mun­dur Gud­munds­son an­gi­ve­ligt blev drøf­tet.

En dra­ma­tisk exit, der er kom­met bag på bå­de sport­s­folk og eks­per­ter – og­så den tid­li­ge­re hånd­bold­spil­ler Claus Møl­ler Jakob­sen:

»Det er ae­r­ger­ligt og synd og uva­er­digt, at en mand, der har be­ty­det så me­get for dansk hånd­bold og haft så stort et cv – he­vet man­ge me­dal­jer hjem – skal få så­dan en exit. Oven på den stør­ste suc­ces no­gen­sin­de i dansk hånd­bold. Det er helt pa­ra­doksalt og me­get, me­get trist,« si­ger han.

In­den hånd­bol­den kom til at fyl­de alt i Ul­rik Wil­be­ks liv, un­der­vi­ste han på Kon­ge­ve­jens Sko­le i Virum. Her blev han hur­tigt go­de ven­ner med kol­le­ga­en Mads Aa­feldt, da de beg­ge var be­gej­stre­de for sport. Et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske »Ul­rik Wilbek var god at va­e­re på hold med, for han vil­le vir­ke­lig ger­ne vin­de. Så­dan har det al­tid va­e­ret med ham. Han er al­tid må­l­ret­tet og vil ger­ne ha­ve styr på tin­ge­ne, og så er det så­dan set li­ge me­get, om der er ta­le om et spil strand­ten­nis el­ler en hånd­bold­kamp. Han er stra­teg he­le vej­en igen­nem,« si­ger Mads Aa­feldt.

At Wilbek er en hand­lin­gens mand, blev og­så ty­de­ligt på en fe­rie.

En som­mer vil­le Ul­rik Wilbek og Mads Aa­feldt sam­men med de­res ka­e­re­ster på bil­fe­rie til Frank­rig. Der var ba­re li­ge det, at Ul­rik Wilbek hver­ken hav­de bil el­ler kø­re­kort. Men så­dan­ne min­dre de­tal­jer la­der han sig ik­ke brem­se af.

Ul­rik Wilbek gik i ban­ken, fik en sekscif­ret check med sig og køb­te en bil. Bi­len måt­te han dog la­de stå, ind­til hans ka­e­re­ste Dort­he Bengtsen kun­ne hen­te den. Han kun­ne godt va­e­re lidt af en hård hund, og vi tra­e­ne­de ek­stremt hårdt. Den­gang var han og­så me­get ung og hav­de må­ske brug for at pis­se sit ter­ri­to­ri­um af og ska­be lidt al­bu­e­rum. Han vil­le vin­de, og han gjor­de det på sin må­de. Hvis man ik­ke brød sig om det, måt­te man smut­te, men vi blev, for vi vil­le det sam­me. Vi vil­le vin­de

Ul­rik Wilbek og Dort­he Bengtsen kend­te hin­an­den fra hånd­bol­dens ver­den. Hun flyt­te­de med ham, da han fik job i Vi­borg, og her fik de sam­men en dat­ter, Ce­ci­lie Wilbek.

For­hol­det til Dort­he Bengtsen holdt dog ik­ke, og hun og Ce­ci­lie flyt­te­de til­ba­ge til Sja­el­land. Si­den 1994 har Ul­rik Wilbek va­e­ret gift med den tid­li­ge­re må­l­vog­ter på kvin­delands­hol­det Sus­an­ne Munk Laurit­sen, og sam­men har de to dren­ge, Ras­mus og To­bi­as.

Dat­te­ren Ce­ci­lie Wilbek er i dag 27 år, og sam­men med sin ka­e­re­ste skal hun til ja­nu­ar va­e­re fora­el­der til Ul­rik Wil­be­ks før­ste bar­ne­barn. Ce­ci­lie Wilbek er pa­ve­stolt af sin fars kar­ri­e­re.

»Min far er et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske. Han har et stort dri­ve og vil fremad. Det smit­ter af på mig og mi­ne sø­sken­de – at va­e­re må­l­ret­tet og se­ri­øs. Han har og­så tem­pe­ra­ment, men det vi­ser sig mest på ba­nen. Det er dog stil­net lidt af med åre­ne,« si­ger dat­te­ren.

Hun kal­der det en »lidt aer­ger­lig af­slut­ning« for fa­de­ren, men un­der­stre­ger, at han nok skal få ka­len­de­ren fyldt med man­ge an­dre pro­jek­ter. En hård hund En af Ul­rik Wil­be­ks så­kald­te ’jern­la­di­es’ var Con­ny Ha­mann. Hun var et af ta­len­ter­ne på det ung­domslands­hold, som Ul­rik Wilbek i sin tid var med til at byg­ge op fra bun­den, og ef­ter­føl­gen­de fik hun plads på A-lands­hol­det. Hun var ik­ke me­get over 15 år, da hun kom un­der Ul­rik Wil­be­ks vin­ger, og for den un­ge søn­derjy­de var mø­det med det sja­el­land­ske, højtrå­ben­de tra­e­ner­ta­lent no­get af et kul­tur­chok.

»Jeg var må­ske og­så lidt naiv, men i Søn­derjyl­land hav­de jeg ik­ke va­e­ret vant til at få ska­el­dud. Der­for hav­de jeg og­så mi­ne tu­de­tu­re og var nog­le gan­ge nødt til at rin­ge hjem for at hø­re mi­ne fora­el­dre si­ge, at det var synd for mig. Men hans fa­con og de hø­je krav for­må­e­de at mo­ti­ve­re mig,« si­ger Con­ny Ha­mann, der har spil­let un­der Ul­rik Wilbek i na­e­sten 10 år og ik­ke tø­ver med at be­skri­ve ham som en fan­ta­stisk tra­e­ner.

Con­ny Ha­mann hu­sker ham og­så som bå­de am­bi­tiøs og hård. Han stil­le­de krav og hav­de hø­je for­vent­nin­ger til de un­ge ta­len­ter. Fra dag ét blev ben­hård fy­sisk tra­e­ning hver­dagskost for spil­ler­ne, di­sci­pli­nen blev stram­met og mø­de­pligt var ik­ke no­get, man kun­ne for­hand­le om.

»Han kun­ne godt va­e­re lidt af en hård hund, og vi tra­e­ne­de ek­stremt hårdt. Den­gang var han og­så me­get Navn: Ul­rik Wilbek Født: 13. april 1958 (58 år) Si­den 2012: sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) Ud­dan­nel­se: Fol­ke­sko­lela­e­rer Ci­vil­stand: Gift med den tid­li­ge­re Vi­borg HK- og lands­holds­må­l­mand Sus­an­ne Munk Wilbek. Sam­men har par­ret to børn. Ul­rik Wilbek har og­så en dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold. TRAENERKARRIERE: 1985-1988: Virum/Sor­gen­fris her­re­hold i 1. di­vi­sion sam­ti­dig med tra­e­ner­po­sten for U-lands­hol­det 1988-1991: Vi­borg HK’s kvin­der 1991-1998: Land­stra­e­ner for Dan­marks kvin­delands­hold 1998-2003: Vi­borg HK’s kvin­der 2003-2005: Vi­borg HK’s her­rer 2005-2014: Land­stra­e­ner for Dan­marks her­re­lands­hold Tit­ler, klubhold: DM-guld 1999, 2000, 2001 og 2002. NM for klubhold 1998. EHF Cup­pen 1999. Fi­na­list i Cham­pions Le­ague 2001 Tit­ler, U-kvin­delands­hol­det: Sølv i 1987 Me­dal­jer, kvin­delands­hol­det: Me­dal­jer, her­re­lands­hol­det: Po­li­tisk kar­ri­e­re:

VM-sølv 1993, EM-guld 1994, VM­bron­ze 1995, EM-guld 1996, OL-guld 1996, VM-guld 1997 EM-bron­ze 2006, VM-bron­ze 2007, EM-guld 2008. VM-sølv 2011, EMguld 2012, VM-sølv 2013, EM-sølv 2014

Har sid­det i by­rå­det i Vi­borg for Ven­stre i pe­ri­o­den 1998-2001, hvor han des­u­den var so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand. Be­kendt­gjor­de i 2005, at han vil­le for­sø­ge at bli­ve borg­me­ster, men trak sit kan­di­da­tur, da han blev land­stra­e­ner for her­re­lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.