Ja, for de har for­sva­ret hand­len

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SØ­REN PA­PE POUL­SEN

DET ER PRIMAERT

de­res an­svar, for­di de har for­sva­ret det i man­ge år. De har la­det stå til og sagt: ’Vi er et an­det sam­fund’. De har til­ladt, at ro­ck­e­re stil­le og ro­ligt har over­ta­get hand­len og mag­ten der­u­de. Det kan de ik­ke fra­si­ge sig. Det be­ty­der ik­ke, at de skal le­ge po­li­ti­be­tjen­te, men selv­føl­ge­lig har de et an­svar.

men­te, de skul­le va­e­re en del af sam­fun­det, hvor­for har de så ik­ke rin­get til po­li­ti­et hver ene­ste gang, no­gen har stil­let en has­h­bu­le op i Pus­her­stre­et. Hvis det ske­te uden for min dør, kan jeg ga­ran­te­re, at jeg vil­le rin­ge til po­li­ti­et. De har ba­re ac­cep­te­ret det, og nu er det gå­et helt amok. Vi kan jo og­så se, hvor­dan po­li­ti­et bli­ver til­dyn­get med stenkast, når de har ryd­det Pus­her­stre­et. Der­for sy­nes jeg, det er la­en­ge ven­tet, at chri­sti­a­nit­ter­ne be­gyn­der at ta­ge an­svar for eget hus. For de har godt nok la­det stå til i lang tid.

HVIS CHRISTIANIA VIR­KE­LIG NU HAR DE

De har til­ladt, at ro­ck­er­ne stil­le og ro­ligt har over­ta­get hand­len og mag­ten der­u­de

ta­get et ini­ti­a­tiv, og hvis de kri­mi­nel­le så kom­mer til­ba­ge, må vi jo se, hvis si­de chri­sti­a­nit­ter­ne er på. Det er den ul­ti­ma­ti­ve test, hvor vi skal se chri­sti­a­nit­ter­ne ak­tivt støt­te po­li­ti­et. Så skal po­li­ti­et selv­føl­ge­lig va­e­re der. Det er og­så der­for, jeg har fo­re­slå­et en mo­bil po­li­ti­sta­tion der­u­de. Som po­li­ti­ke­re har vi selv­føl­ge­lig et an­svar for, hvad vi har ac­cep­te­ret. Men det er som om, man glem­mer, hvor for­sva­ren­de chri­sti­a­nit­ter­ne har va­e­ret and­gå­en­de has­hhand­len.

vist, at de ta­ger pro­ble­mer­ne al­vor­ligt med Pus­her­stre­et. Der bor og­så man­ge lovly­di­ge bor­ge­re på Christiania, som ger­ne vil va­e­re fri for ro­ck­er­ne og pus­her­ne. At de i den grad er stå­et op imod dem, er alt­så mo­digt. Det er sva­ert at gø­re. De har vist et fan­ta­stisk skridt i den rig­ti­ge ret­ning, og nu skal po­li­ti­et føl­ge op.

CHRI­STI­A­NIT­TER­NE HAR NU

po­li­ti­ke­re er at sør­ge for, at po­li­ti­et har de rig­ti­ge red­ska­ber, og at der er nok res­sour­cer til ar­bejds­op­ga­ver­ne. Jeg for­ven­ter, at chri­sti­a­nit­ter­ne nu sør­ger for at hol­de Pus­her­stre­et ne­de, og at de la­der po­li­ti­et kom­me til.

VORES AN­SVAR SOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.