Nej, det er ik­ke de­res an­svar ale­ne

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PIA OLSEN DYHR

et stort og me­get mo­digt skridt ved at ned­la­eg­ge Pus­her­stre­et, og nu skal Christiania jo bli­ve en grøn zo­ne i for­hold po­li­ti­et, så de kan kom­me der­u­de og pa­trul­je­re. Man kun­ne hel­ler ik­ke fo­re­stil­le sig, at pri­va­te men­ne­sker skul­le lø­se kon­flik­ter­ne, hvis der er uro­lig­he­der i Kø­ben­havn i et bo­lig­kvar­ter el­ler ef­ter en fod­bold­kamp. Så selv­føl­ge­lig skal po­li­ti­et va­e­re in­vol­ve­ret.

CHRI­STI­A­NIT­TER­NE HAR TA­GET

selv en del af an­sva­ret, men jeg er me­get glad for, at Kø­ben­havns po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fog­de har va­e­ret ude at si­ge, at det er et fa­el­les an­svar at få løst pro­ble­mer­ne.

CHRI­STI­A­NIT­TER­NE BAERER OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.