Ud­sig­ten fra Løk­kes trae

Po­si­tio­ner­ne

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ra­ek­ken af pres­se­mø­der, pra­e­sen­ta­tio­ner og re­ak­tio­ner på dem har va­e­ret na­er­mest uen­de­lig i den­ne uge. Hvad står til­ba­ge? Re­ge­rin­gens plan er gen­nem­ta­enkt. Den in­de­hol­der en ra­ek­ke kon­tro­ver­si­el­le ele­men­ter, som kan sen­de en­hver i fuld ha­re ud over mar­ken. Men der er og­så sø­de sen­som­mer­frug­ter, som kan lok­ke. Der­for bli­ver det af­gø­ren­de, om der går for­hand­lin­ger el­ler valg­kamp i den. Hvor­når kom­mer der valg? Der står et ul­ti­ma­tivt krav for­an re­ge­rin­gen, som al­le par­ter ken­der og kan ind­kal­ku­le­re. Det ska­ber en hek­tisk stem­ning, hvor al­le for en sik­ker­heds skyld for­be­re­der sig på valg. Men det er ty­de­ligt at ma­er­ke på Chri­sti­ans­borg, at der ik­ke er man­ge, som for al­vor reg­ner med det end­nu. Ef­ter jul er en an­den dis­kus­sion. Hvad sker der så? Fi­nans­mi­ni­ste­ren er i gang med sa­et­te­mø­de­r­ne. Der­ef­ter hand­ler det for re­ge­rin­gen om at få bol­den til at rul­le. Der­for bli­ver en del spørgs­mål split­tet op i te­ma­er, som for­hand­les på plads i fag­mi­ni­ste­ri­er­ne. Så er man li­ge­som i gang. Og det kan tra­ek­ke valg­fe­be­ren ud af pro­ces­sen. Hvem står bedst før for­hand­lin­ger­ne? som bin­der dem en år­ra­ek­ke, så vil S kun­ne af­vi­se he­le ven­stre­flø­jens krav om ud­la­en­din­g­e­lem­pel­ser med hen­vis­ning til, at der er la­vet en stor, bred af­ta­le hen over mid­ten.

Der­u­d­over kan man frem­ha­e­ve, at en ra­ek­ke grim­me pro­ble­mer vil bli­ve løst, f.eks. bøv­let med PSO­af­gif­ten og ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne, men og­så at der vil bli­ve skabt et øko­no­misk rå­de­rum, som ik­ke bli­ver brugt med det sam­me. S over­ve­jer na­tur­lig­vis og­så, om DF vil ta­be va­el­ge­re på at ta­ge an­sva­ret for en stor fa­el­les af­ta­le, men må­ske og­så, om S og DF kan la­e­re at sto­le på hin­an­den med en. Kan Løk­ke la­ve en V-S-DF-af­ta­le? Det ty­der det på. Men han kan ik­ke over­le­ve at gø­re det, uden LA og­så er med. Og sand­syn­lig­he­den for, at den lig­ning går op, er ca. den sam­me som chan­cen for at fan­ge en fisk med to ho­ve­d­er.

Men da Løk­ke holdt sin ef­ter­løns-nytårs­ta­le, var det af­gø­ren­de for ham ik­ke ba­re at pra­e­sen­te­re pla­nen, men at få en po­li­tisk af­ta­le og få den ved­ta­get i Fol­ke­tin­get, før han skul­le mø­de va­el­ger­ne. Over­sa­et den frem­gangs­må­de til nu, så vil det sam­me va­e­re af­gø­ren­de. Når det he­le er stemt igen­nem før jul, vil han kun­ne mø­de va­el­ger­ne som stats­mi­ni­ste­ren, der sam­le­de par­ti­er­ne hen over mid­ten. Det vil va­e­re helt Schlütersk. Men det vil og­så be­ty­de en mi­stil­lid­kløft i blå blok på stør­rel­se med Grand Ca­ny­on. Hvad er bund­linj­en? Thu­le­sen Da­hl har ik­ke lyst til at krav­le op i Løk­kes trae, Samu­el­sen sid­der højt, og Pa­pe har op­da­get, at han skal hø­je­re op. Øster­gaard med­brin­ger en sti­ge, mens fle­re ven­stre­fløjs­par­ti­er har truk­ket ka­e­desa­ven. S ny­der sy­net, mens de over­ve­jer, hvil­ke gre­ne der kan ba­e­re de­res va­egt, og sand­syn­lig­he­den for, at Løk­kes trae slet ik­ke står so­lidt nok til at kun­ne mod­stå al­le be­va­e­gel­ser­ne. Løk­ke selv? Han er dra­get ud i lan­det med en po­se frø. Han vil rej­se en skov af krav om an­svar­lig­hed. Men det af­ha­en­ger af, at han kan da­em­pe valg­fe­be­ren. Det gør man ik­ke nor­malt med char­meof­fen­si­ver ude i lan­det. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.